fbpx

Zwolnienie po wypadku przy pracy – czy jest legalne?

Zwolnienie po wypadku przy pracy – czy jest legalne?

Pracownikowi, który w związku z wypadkiem przy pracy stał się niezdolny do jej wykonywania przysługuje prawo do zasiłku chorobowego. Nazywany jest potocznie zwolnieniem L4. Wielu poszkodowanych w obawie przed utratą pracy nie decyduje się na kontynuacje leczenia.

Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego przysługuje pracownikowi oraz członkom rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych, odbywającym służbę zastępczą którzy są objęci w ZUS obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym.

Ten rodzaj zasiłku przysługuje również osobom objętym dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym czyli wykonującym pracę:

 • nakładczą,
 • na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
 • na podstawie umowy uaktywniającej,
 • odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • duchownych,
 • prowadzących pozarolniczą działalność lub współpracujących z osobą, która prowadzi taką działalność.

Dowiedź się więcej o możliwości uzyskania odszkodowania po wypadku przy pracy z OC pracodawcy.

Wysokość zasiłku chorobowego po wypadku przy pracy

Miesięczny zasiłek chorobowy po wypadku przy pracy przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru, również za okres pobytu w szpitalu.

100% świadczenia chorobowego przysługuje również w czasie ciąży oraz w skutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

W przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim z innego powodu np. choroby polskie prawo przewiduje następującą wysokość świadczenia:

 • 80% podstawy wymiaru,
 • 70% podstawy wymiaru – za okres pobytu w szpitalu.

Wynagrodzenie za czas choroby oblicza się na podstawie art. 92 Kodeksu pracy i wypłaca się za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Podstawą do obliczenia świadczenia chorobowego jest przychód, który stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po potrąceniu przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe, finansowanych ze środków pracownika (kwoty brutto wynagrodzenia).

Świadczenie chorobowe (100%) stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym to powstała niezdolność do pracy np. w wyniku wypadku przy pracy.

Okres zasiłkowy

Zasiłek chorobowy przysługuje w okresie trwania niezdolności do pracy ale nie dłużej niż:

 • 182 dni,
 • 270 dni – w przypadku, gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży.

Niezdolności do pracy, od jednego okresu zasiłkowego do drugiego sumuje się jako łączna niezdolności do pracy spowodowanej tą samą przyczyną, w sytuacji gdy przerwa w tej niezdolności nie przekroczyła 60 dni.

Zasiłek chorobowy za okres niezdolności do pracy, również spowodowany wypadek przy pracy, trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego wypłaca pracodawca. W przypadku pracownika do 50. roku życia, powyżej tego wieku okres ten skraca się do 14 dni. Po tych okresach Świadczenie chorobowe wypłaca ZUS. W przypadku zakładu pracy zatrudniającego powyżej 20 osób (ubezpieczonych), kwotę wypłaconych zasiłków chorobowych pokrywa pracodawca i płatnik zasiłków potrąca z bieżących składek na ubezpieczenia społeczne.

Dowiedź się więcej o uzyskaniu jednorazowego odszkodowania z ZUS.

Świadczenie rehabilitacyjne po wypadku przy pracy

Jeżeli poszkodowany pracownik po 182 dniach zwolnienia chorobowego nadal jest niezdolny do pracy a dalsze leczenie może umożliwić mu powrót do aktywności zawodowej, to taka osoba otrzyma świadczenie rehabilitacyjne. Zostaje ono przyznane przez ZUS na okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy. Nie może on być jednak dłuższy niż 12 miesięcy.

Czy można zwolnić pracownika na L4?

Ustawodawca zapewnia poszkodowanym pracownikom w wypadku przy pracy ochronę przed zwolnieniem w trakcie trwania choroby. Jednakże przypadku pracownika zatrudnionego powyżej 6 miesięcy lub takiego, który uległ wypadkowi przy pracy, na czas ochrony składa się:

 • 3 miesiące świadczenia rehabilitacyjnego,
 • czas pobierania zasiłku,
 • czas pobierania wynagrodzenia z tytułu choroby.

Czyli nie można rozwiązać stosunku pracy w czasie pobierania zasiłku chorobowego. Wyjątek stanowi, gdy pracownik nie otrzyma od razu po wyczerpaniu prawa do zasiłku świadczenia rehabilitacyjnego. Jak wskazał Sąd Najwyższy (Sygn. akt II PK 236/16) „Nie można też pozbawiać pracodawcy prawa do rozwiązania umowy o pracę po upływie łącznego okresu pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego, jeżeli pracownik nie nabył prawa do świadczenia rehabilitacyjnego lub nie stawił się do pracy w związku z ustaniem przyczyn nieobecności. Zatem w wymiarze temporalnym pracownicy niezdolni do pracy z powodu choroby są na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 lit. b k.p. maksymalnie chronieni przez 272 dni w ramach podstawowego okresu zasiłkowego i połączonego z nim świadczenia rehabilitacyjnego. Jeżeli świadczenie rehabilitacyjne zostało przyznane na czas dłuższy niż trzy miesiące, pracodawca może rozwiązać umowę w 91. dniu pobierania tego świadczenia”.

Pracodawca ma prawo do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia po 3 miesiącach zasiłku rehabilitacyjnego (art. 53 § 3 kp.). Jednakże zgodnie z art. 53 § 5 kp powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia zgłosi swój powrót do pracy oczywiście niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn.

Zwolnienie z pracy po wypadku przy pracy

Podsumowując, jeżeli minął okres ochronny z tytułu niezdolności do pracy powstałej w wyniku wypadku przy pracy i pracownik nie stawił się do pracy, wówczas pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika w trybie art. 53 53 § 1 pkt 1 lit. B kp.

W przypadku umowy zlecenia osobom zatrudnionym przysługuje ten sam pakiet świadczeń w przypadku wypadku przy pracy co pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę.

W przypadku wygaśnięcia daty umowy zarówno w przypadku stosunku pracy jak i zlecenia, wypłatę świadczeń przejmuje ZUS. Pracodawca nie ma wtedy obowiązku ponownie zatrudnić pracownika po jego powrocie do zdrowia.

Jakie prawa przysługują poszkodowanemu po wypadku przy pracy?

Poszkodowany pracownik w wypadku przy pracy ma prawo do szeregu świadczeń, które wynikają z ustawy wypadkowej, jak i Kodeksu cywilnego. Wśród świadczeń z ZUS można wyróżnić:

 • jednorazowe odszkodowanie (także dla rodziny),
 • zasiłek chorobowy,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy, szkoleniową lub rodzinną,
 • zasiłek wyrównawczy,
 • dodatek pielęgnacyjny,
 • pokrycie kosztów leczenia odszkodowanie
 • dodatek do renty rodzinnej.

W przypadku gdy wina leży po stronie pracodawcy, poszkodowany ma prawo do odszkodowania od pracodawcy. Można starać się o świadczenie z jego ubezpieczenia OC i jest to:

 • zadośćuczynienie,
 • zwrot kosztów:
  • dojazdów do placówek medycznych,
  • opieki,
  • leczenia i przystosowania do nowych warunków życia,
 • zwrot utraconych dochodów,
 • zadośćuczynienie za zerwane więzi (dla rodziny poszkodowanego).

W przypadku śmierci pracownika rodzina ma prawo z OC pracodawcy do:

 • zadośćuczynienia;
 • stosownego odszkodowania;
 • renty.

Dowiedź się jak uzyskać odszkodowanie po wypadku przy pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.