fbpx

Zgłoszenie szkody NW po wypadku przy pracy

Zgłoszenie szkody NW po wypadku przy pracy

Nieszczęśliwy wypadek, tak samo jak wypadek przy pracy, to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które powoduje wystąpienie uszczerbku na zdrowiu. W przypadku wypadku przy pracy wymogiem jest, aby zdarzenie związane było z wykonywaną pracą.

Po wypadku przy pracy mamy możliwość uzyskania odszkodowania z 3 źródeł:

 1. jednorazowe odszkodowanie z ZUS – wypłata następuje za każdy orzeczony % stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (za każdy 1% uszczerbku przysługuje 854zł);
 2. odszkodowanie uzupełniające z OC pracodawcy – w przypadku wykazania winy lub zaniedbania pracodawcy, które było przyczyną wypadku
 3. odszkodowanie z ubezpieczenia NNW i polisy na życie – zgodne z warunkami ubezpieczenia i w wysokości stosownej do sumy ubezpieczenia

Jakie warunki należy spełnić aby uzyskać odszkodowanie po wypadku przy pracy?

Dla każdego z powyższych przypadków konieczne jest spełnienie kilku warunków, aby odszkodowanie mogło zostać przyznane. W przypadku odszkodowania z ZUS i OC pracodawcy leczenie powypadkowe musi zostać zakończone, zaś wypadek musi zostać uznany za wypadek przy pracy. W przypadku chęci ubiegania się o odszkodowanie z polisy OC pracodawcy należy dodatkowo wykazać winę, zaniedbanie lub zaniechanie po stronie pracodawcy skutkujące wystąpieniem wypadku.

Więcej o odszkodowaniach po wypadku przy pracy dowiesz się w opracowaniach:

OWU najważniejsze przy NW

Gdy ubiegamy się o odszkodowanie z ubezpieczenia NNW, indywidualnej polisy na życie, polisy ubezpieczenia grupowego, ubezpieczenia pracowniczego lub ubezpieczenia na skutek ciężkiej choroby czy pobytu w szpitalu wszystkie warunki konieczne do wypłaty świadczenia zawiera OWU.

OWU czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia to załącznik od polisy, który osoba ubezpieczająca otrzymuje przy zawarciu polisy, a który wskazuje na zakres ubezpieczenia, sposób naliczania wysokości odszkodowania oraz wyłączenia odpowiedzialności. Przed zgłoszeniem roszczeń warto zapoznać się z treścią samej polisy oraz OWU.

Wysokość odszkodowania uzależniona jest również od zakresu polisy i sumy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia to kwota, na którą zawarto polisę, a która jest górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela (maksymalną kwotą, jaką można uzyskać w przypadku doznania szkody lub uszczerbku na zdrowiu).

Od czego uzależniona jest wypłata odszkodowania NNW

 1. warunków ubezpieczenia (OWU) – to szczegółowe wytyczne, które wskazują na przedmiot i zakres ubezpieczenia, zakres odpowiedzialności i jej wyłączenia oraz sposób ustalania odszkodowania i jego wypłat;
 2. sumy ubezpieczenia – określona w polisie górna granica odpowiedzialności, jeśli wynosi jedynie 5000zł nawet za bardzo poważne obrażenia uzyskać można jedynie 5000zł lub mniej;
 3. rodzaju ochrony ubezpieczeniowej – zakres ochrony ubezpieczeniowej, który wskazuje czy wypłata odszkodowania następuje za doznany uszczerbek na zdrowiu, jedynie w przypadku doznania urazów wskazanych w tabelach rozliczeniowych, za każdy dzień pobytu w szpitalu, lub jedynie kwoty odszkodowania w przypadku zachorowania na poważną chorobę (np. chorobę zawodową). Jedna polisa może obejmować kilka zakresów np. za uszczerbek na zdrowiu, pobyt w szpitalu i zwrot kosztów leczenia. 

Dokumentacja konieczna do zgłoszenia roszczeń NNW

Do zgłoszenia roszczeń z tytułu wypadku przy pracy z polisy indywidualnej nie jest konieczne zakończenie leczenia, możemy więc wystąpić z roszczeniami jeszcze w trakcie leczenia powypadkowego. Jeśli więc potrzebujemy środków np. na leczenie, a odszkodowanie z ZUS uzyskamy dopiero po zakończeniu leczenia, można wcześniej zgłosić szkodę z NW.

Do zgłoszenia roszczeń konieczne jest zgromadzenie dokumentacji:

 1. polisa – numer polisy oraz dane ubezpieczyciela
 2. dokumentacja medyczna z prowadzonego procesu leczenia powypadkowego oraz wyniki badań i konsultacji lekarskich
 3. protokół powypadkowy – wskazujący na okoliczności zdarzenia
 4. dowód osobisty poszkodowanego
 5. dyspozycja płatnicza – wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać wypłacone odszkodowanie

Zgłoszenie roszczeń NW i wypłata odszkodowania

Zgłoszenia roszczeń do ubezpieczyciela można dokonać osobiście w placówce terenowej (oddziale, inspektoracie) ubezpieczyciela, telefonicznie, mailowo lub listownie. Konieczne jest wskazanie szczegółowych informacji o wypadku, danych świadków (jeśli tacy istnieją), danych osoby poszkodowanej oraz wskazanie odniesionych w wypadku obrażeń. W zgłoszeniu koniecznie należy wskazać sposób wypłaty odszkodowania. W przypadku zgłoszenia NW nie musimy wskazywać kwoty roszczeń, gdyż jest ona uzależniona od warunków polisy, nie zaś żądań poszkodowanego.

Pełnomocnik w procesie odszkodowawczym

Jeśli samodzielnie nie jesteśmy w stanie dokonać zgłoszenia, może to również wykonać pełnomocnik na podstawie udzielonego pełnomocnika, reprezentująca nas kancelaria odszkodowawcza lub prawna.

Szczegółowy tryb zgłoszenia roszczeń wskazany jest w OWU polisy oraz na stronach internetowych ubezpieczyciela.

Przeczytaj zapisy umowy NW

Polisa może zawierać wytyczne, by zgłoszenie nastąpiło dopiero po zakończeniu leczenia, w terminie 6 miesięcy od zaistnienia wypadku, czy też bezpośrednio przez pracodawcę – jeśli jest to polisa grupowego ubezpieczenia pracowniczego (pracodawca musi wypełnić i podpisać druk zgłoszenia szkody). Przed zgłoszeniem roszczeń warto szczegółowo zapoznać się z zapisami polisy i OWU.

Wypłata odszkodowania (chyba że polisa wskazuje inne warunki rozliczenia) następuje na podstawie orzeczonego przez konsultanta medycznego Towarzystwa Ubezpieczeń uszczerbku na zdrowiu wg poniższego wzoru:

% uszczerbku na zdrowiu x suma ubezpieczenia = wysokość odszkodowania

przykład: 5% uszczerbku x 10 000zł sumy ubezpieczenia  =  500zł

Zgodnie z warunkami ubezpieczenia możliwa jest także wypłata świadczenia wg tabeli rozliczeniowej, gdy do danego typu urazu przypisana jest odgórnie wysokość uszczerbku na zdrowiu lub % sumy ubezpieczenia np. złamanie kości – 3% sumy ubezpieczenia;  amputacja 50% sumy ubezpieczenia, złamanie 1000zł. W takim wypadku niezależnie od rodzaju złamania czy urazu oraz jego powagi uzyskać możemy jedynie przypisaną urazowi wartość zgodnie z tabelą lub wykazem.

Przedawnienie roszczeń NNW

Ogólną zasadą przedawnienia roszczeń z umów ubezpieczenia indywidualnego, ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków lub ubezpieczeń na życie jest, że ulegają one przedawnieniu z upływem 3 lat od daty wypadku (art 819 § 1 k.c). Przy czym należy mieć na uwadze zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, które mogą wskazywać, iż na zgłoszenie roszczeń mamy jedynie 2 lata od zdarzenia lub nawet 6 miesięcy od zakończenia leczenia. Najlepiej zapoznać się z zapisami polisy, aby zgłosić roszczenie w terminie i nie odebrać sobie tym samym prawa do wypłaty odszkodowania. W przypadku problemów zawsze można skonsultować się z ubezpieczycielem lub profesjonalną kancelarią odszkodowawczą, która przeanalizuje zapisy warunków ubezpieczenia i dokona prawidłowego ich zgłoszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.