fbpx

Vademecum poszkodowanego po wypadku przy pracy (odszkodowanie z OC pracodawcy)

Vademecum poszkodowanego po wypadku przy pracy (odszkodowanie z OC pracodawcy)

Co roku blisko 70 tysięcy osób ulega wypadkom przy pracy, niestety wiele z nich mogłoby nie dojść do skutku, gdyby nie zaniedbania ze strony pracodawcy. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez poszkodowanych pracowników.

Co to jest wypadek przy pracy?

Wypadkiem w pracy nazywa się zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy;
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności, lub poleceń przełożonych;
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia.

Co to jest jednorazowe odszkodowanie po wypadku przy pracy?

Jednorazowe odszkodowanie to świadczenie z ZUS, które pojawia się po wypadku przy pracy. Przysługuje ono pracownikowi z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, jak również rodzinie poszkodowanego pracownika z tytułu jego śmierci w wyniku wypadku przy pracy.

Co to jest OC pracodawcy?

Polisa OC pracodawcy ma za zadanie dać pracodawcy ochronę na wypadek jego odpowiedzialności z tytułu wypadku przy pracy. Przedmiotem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy jest jego odpowiedzialność cywilna za szkody będące następstwem wypadku przy pracy (szkody osobowe i rzeczowe).

Czy OC pracodawcy jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy jest ubezpieczeniem dobrowolnym (nieobowiązkowym) niezależnym w stosunku do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Czy wysokość odszkodowania z OC jest uzależniona od wysokości otrzymanego jednorazowego odszkodowania z ZUS?

Polisa OC pracodawcy ma charakter uzupełniający i ma za zadanie nadpłacić szkody, których nie pokryje jednorazowe odszkodowanie z ZUS.

Kiedy należy się odszkodowanie z OC pracodawcy?

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy i doznał szkody (uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia) może żądać od swego pracodawcy świadczeń odszkodowawczych na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, jeżeli ten przyczynił się do zaistniałego zdarzenia. Polisa OC ogranicza ryzyko pracodawcy na wypadek jego winy czy zaniechania, które doprowadzają do wypadku i szody u pracownika.

Protokół powypadkowy czy karta wypadku?

Protokół powypadkowy inaczej nazywany protokołem BHP (czyli Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy) jest dokumentem, który pojawia się, gdy pracownik będący w stosunku pracy (czyli zatrudniony na umowę o pracę) uległ wypadkowi przy pracy.

Karta wypadku pojawia się po wypadku w miejscu pracy, jeżeli poszkodowany pracownik był zatrudniony w ramach umowy agencyjnej, umowy-zlecenia czy umowy o świadczenie usług.

Oba dokumenty muszą pojawić się bez względu, jaka była przyczyna zdarzenia wypadkowego.

Kiedy poszkodowany pracownik powinien otrzymać protokół powypadkowy lub kartę wypadku?

Protokół powypadkowy, jak również Karta wypadku powinny zostać sporządzone przez komisję powypadkową i przekazane poszkodowanemu, lub jego rodzinie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia pracodawcy o wypadku.

Co jeżeli poszkodowany nie zgadza się z zapisami w otrzymanym protokole BHP lub karcie wypadku?

W przypadku zastrzeżeń do zapisów otrzymanego do podpisania i odbioru protokołu (czy karty wypadkowej), poszkodowany (lub jego najbliżsi) nie powinien podpisywać tych dokumentów. Wówczas należy na piśmie złożyć zastrzeżenia do zapisów i poczekać na kolejny poprawiony dokument.

Jakie dokumenty należy zebrać, aby ubiegać się o odszkodowanie z OC pracodawcy?

 • Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub Karta wypadku;
 • decyzja ZUS w temacie wypłaty jednorazowego odszkodowania;
 • dokumentacja medyczna z procesu leczenia;
 • dokumenty potwierdzające poniesione koszty np. zakup leków, środków opatrunkowych, organizacji pogrzebu czy stypy w przypadku śmierci poszkodowanego pracownika itd.;
 • oświadczenia m.in. o opiece, dojazdach do placówek medycznych, negatywnych konsekwencjach, relacjach ze zmarłym poszkodowanym prawnikiem.

Jakie świadczenia z OC pracodawcy należy się poszkodowanemu pracownikowi w wypadku przy pracy z winy pracodawcy?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym z OC pracodawcy poszkodowany pracownik może domagać się takich roszczeń jak:

 • zadośćuczynienie za ból, cierpienie i rozstrój zdrowia;
 • zwrot utraconego dochodu w związku z niezdolnością do pracy;
 • zwrot za zniszczone mienie;
 • zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych;
 • zwrot kosztów leczenia;
 • renta z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy;
 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb.

W przypadku śmierci poszkodowanego pracownika jego najbliżsi mogą uzyskać z OC sprawcy:

Na jakie odszkodowanie mogę liczyć z OC pracodawcy?

Wysokość świadczeń z OC pracodawcy to kilka, a nawet kilkaset tysięcy złotych. Na wysokość tej kwoty ma wpływ wiele czynników m.in. negatywne konsekwencja zdarzenia, wielkość poniesionych kosztów oraz wysokości sumy gwarancyjnej określonej w umowie. Wypłata z OC pracodawcy powyżej tej kwoty jest niemożliwa. Wszystkich roszczeń ponad tę kwotę poszkodowany pracownik czy też jego rodzina może domagać się z tak zwanej prywatnej kieszeni przedsiębiorcy.

W jakim terminie od wypadku mogę ubiegać się o odszkodowanie z OC pracodawcy?

Kodeks cywilny przewiduje 20. i 3-letni okres przedawnienia w zależności od kwalifikacji czynu sprawcy. 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa, jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni. 3 lata od dnia w przypadku braku czynu niedozwolonego i rozstroju zdrowia poniżej 7 dni.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że z roszczeniem do ubezpieczyciela pracodawcy można wystąpić w momencie otrzymania jednorazowego odszkodowania z ZUS ze względu na uzupełniający charakter polisy OC pracodawcy.

Jak długo będę czekać na odszkodowanie?

Kodeks cywilny przewiduje 30. dniowy okres likwidacji szkody i wypłatę świadczeń lub odmowę wypłaty świadczeń od momentu wpłynięcia do zakładu ubezpieczeń zgłoszenia szkody (wezwania do zapłaty). W sytuacjach uzasadnionych termin ten może się wydłużyć, o czym ubezpieczyciel musi poinformować na piśmie poszkodowanego.

Ubezpieczyciel może wstrzymać się z wydaniem decyzji do 90 dni, jeżeli nie posiada wystarczających informacji, które potwierdzają winę swojego ubezpieczonego oraz jednoznacznie nie wskazują na poniesione obrażenia. Decyzję musi ubezpieczyciel wydać w ciągu 14 dni od momentu otrzymania potrzebnych dokumentów i wiedzy do wydania decyzji.

Co to jest kwota bezsporna z OC pracodawcy?

Kwota bezsporna to część odszkodowania, którą ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu, jest to świadczenie, które wskazuje na przyjęcie odpowiedzialności przez ubezpieczyciela. Przyjęcie tzw. bezspornej kwoty odszkodowania nie zamyka drogi do dochodzenia dalszych roszczeń od ubezpieczyciela.

Czy jeżeli wypadek w pracy miał miejsce z winy pracownika może on ubiegać się o odszkodowanie?

Nie, jeżeli pracownik został wskazany przez komisję powypadkową jako winny zaistniałego zdarzenia to nie ma podstaw, aby on czy jego najbliżsi mogli domagać się odszkodowania z OC pracodawcy.

Czy muszę zakończyć leczenie, aby domagać się odszkodowania z OC pracodawcy?

Aby dochodzić roszczeń z OC pracodawcy, należy zakończyć postępowanie związane z uzyskaniem jednorazowego odszkodowania z ZUS. Wniosek o jednorazowe odszkodowanie wraz z załącznikami należy złożyć w ZUSie w momencie zakończenia leczenia. Jeżeli natomiast całkowite wyzdrowienie nie jest możliwe (odpowiednio wskazuje to lekarz w N9 lub OL9) to w każdym momencie po określeniu tego faktu.

Czy odszkodowanie z OC pracodawcy wyklucza możliwość otrzymania odszkodowania z ZUS lub polisy NW?

Nie, dochodzenie roszczeń z OC pracodawcy nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń z ZUS, ubezpieczenia grupowego czy indywidualnej polisy NW poszkodowanego lub uprawnionego do odszkodowania członka rodziny w sytuacji, gdy poszkodowany umiera w związku z wypadkiem.

Czy będę musiał zeznawać w sądzie?

W przypadku polubownego zakończenia postępowania czy też wyczerpania polisy na etapie przedsądowym postępowanie sądowe nie wchodzi w grę. Jeżeli natomiast poszkodowany pracownik lub jego rodzina zdecydują się na dochodzenie swych praw na etapie sądowym, będzie musiał on czy jego najbliżsi przynajmniej raz pojawić się przed sądem w celu słuchania itd.

Postępowanie karne przeciwko sprawcy (pracodawcy) może również wymagać od poszkodowanego stawienia się w sądzie w celu złożenia odpowiednich zeznań, wskazujących np. przebieg wypadku itd.

Adwokata, radca prawny czy kancelaria (firma) odszkodowawcza – co wybrać?

Wyspecjalizowany pełnomocnik zawsze przygotuje sprawę w sposób profesjonalny. Stosuje argumentację zgodną z podstawą prawną oraz stanem faktycznym, mowa to m.in. o obrażeniach, poniesionych kosztach i innych negatywnych konsekwencjach wypadku.

Czy pomoc prawna w sprawie o odszkodowanie wiąże się z dużym kosztem?

Koszt pełnomocnika jest uzależniony od wielu czynników w tym od tego, czy poszkodowany decyduje się na pomoc adwokata, radcy prawnego, prawnika czy kancelarii odszkodowawczej.

Kancelarie odszkodowawcze w odróżnieniu od adwokatów czy radów pobierają swoje wynagrodzenie po uzyskaniu środków dla swojego zleceniodawcy (klienta). Zatem w ich interesie jest uzyskać maksymalnego odszkodowania dla klienta. Procent, czyli wysokość wynagrodzenia wskazywany jest w umownie i jest uzależniony od rodzaju umowy, zakresu usług oraz możliwego do uzyskania odszkodowania.

Jedna myśl o „Vademecum poszkodowanego po wypadku przy pracy (odszkodowanie z OC pracodawcy)

 1. Powinien być też punkt pt: „W przypadku podejrzanie niskiej kwoty odszkodowania, czy mogę poddać w wątpliwość?”. Mała jest świadomość ludzi w tej kwestii, a to ważne, by nie dać się oszukać. Nie trzeba też wynajmować w tej sprawie prawnika prywatnie, bo są firmy (jak np. fundusz odszkodowań komunikacyjnych), które świadczą kompleksowe usługi wykupując szkodę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.