fbpx

Protokół powypadkowy – czyli protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Protokół powypadkowy – czyli protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Protokół powypadkowy to dokument stwierdzający okoliczności zaistnienia wypadku przy pracy. Wskazuje na następstwa i skutki wypadku, obrażenia odniesione przez poszkodowanego oraz jasno wskazuje na przyczyny wypadku. Wskazane są takę zalecenia dla pracodawcy celem uniknięcia podobnych zdarzeń w przyszłości. Protokół sporządzany jest zgodnie ze wzorem Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 227, poz. 2298). Wzór protokołu można znaleźć tutaj https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/23019/88300005.pdf

Zgodnie z § 9 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy zespół powypadkowy nie później niż 14 dni od zawiadomienia o wypadku sporządza protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Jeśli w tym terminie nie jest to możliwe, wymaga to szczegółowego wskazania przyczyn opóźnienia.

Dowiedź się w jakich przypadkach przygotowywana jest karta wypadku zamiast protokołu powypadkowego.

Protokół powypadkowy to dokument, bez którego nie jest możliwe ubieganie się o odszkodowanie z ZUS z tytułu wypadku przy pracy oraz uzupełniającego odszkodowania z OC pracodawcy. Jest to więc najważniejszy dokument (poza dokumentacją medyczną) w drodze do uzyskania odszkodowania.

Co zawiera protokół powypadkowy?

Protokół powypadkowy musi zawierać następujące informacje:

 1. wskazanie pracodawcy – imię i nazwisko, nazwę firmy, NIP, REGON;
 2. skład zespołu powypadkowego – dane osobowe osób wchodzących w skład zespołu powypadkowego oraz ich funkcję;
 3. wskazanie daty dokonania ustaleń i okoliczności zdarzenia;
 4. datę wypadku – wraz z godziną samego zdarzenia;
 5. dane osoby poszkodowanej – jej dane osobowe oraz stanowisko, jakie zajmuje w firmie;
 6. wskazanie osoby zgłaszającej wypadek – czy był to sam poszkodowany lub jego przełożony;
 7. szczegółowy opis okoliczności wypadku oraz przebiegu zdarzenia i osób biorących w nim udział;
 8. przyczyny zaistnienia wypadku;
 9. określenie, czy doszło do naruszenia zasad BHP lub przepisów ochrony życia i zdrowia przez pracodawcę;
 10. wskazanie, czy przyczyną wypadku było zachowanie pracownika i naruszenie przez niego zasad BHP lub na skutek jego rażącego niedbalstwa;
 11. określenie, czy pracownik był pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających (ze wskazaniem dowodów w postaci przeprowadzonych badań);
 12. określenie skutków wypadku – w tym także wskazanie obrażeń powypadkowych osoby poszkodowanej;
 13. wskazanie, czy wypadek był wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy;
 14. określenie wypadku – wypadek indywidualny, wypadek zbiorowy, ciężki wypadek przy pracy, powodujący czasową niezdolność do pracy lub wypadek śmiertelny;
 15. wnioski oraz zalecenia dla pracodawcy środki profilaktyczne i zaradcze – celem uniknięcia kolejnych zdarzeń w przyszłości.

Sprawdź, czy pracodawca ma prawo zwolnić pracownika po wypadku przy pracy.

Do protokołu należy dołączyć załączniki

 • Wyjaśnienia poszkodowanego pracownika – opis zdarzenia oraz wyjaśnienia dotyczące okoliczności zdarzenia (przebieg zdarzenia „oczami poszkodowanego”).
 • Wyjaśnienia świadków wypadku.
 • Opinię lekarską dot. obrażeń lub dokumentację medyczną z leczenia powypadkowego.
 • Zdjęcia miejsca wypadku lub inne dowody wskazujące na okoliczności zdarzenia.
 • Zastrzeżenia poszkodowanego lub członka jego rodziny.
 • Ewentualne zastrzeżenia członków zespołu powypadkowego.

Sporządzony przez zespół powypadkowy protokół przedstawiany jest do zatwierdzenia poszkodowanemu oraz pracodawcy. Mają oni 5 dni na jego zatwierdzenie. Brak złożonego sprzeciwu wobec jego zapisów potwierdza, że każda ze stron zgadza się z jego treścią i stanowi ona zapis stanu faktycznego wypadku oraz jego konsekwencji.

Protokół powypadkowy a odszkodowanie

Aby możliwe było uzyskanie jednorazowego odszkodowania z ZUS, konieczne jest uznanie wypadku za wypadek przy pracy. Jeśli w protokole nie zostanie to potwierdzone, poszkodowany nie ma prawa dochodzić odszkodowania. Równocześnie należy pamiętać, że wypadek w drodze do lub z pracy nie uprawnia do uzyskania jednorazowego odszkodowania. Takie zdarzenie pozwala na otrzymanie świadczeń w postaci uzyskania 100% wynagrodzenia na zwolnieniu powypadkowym oraz świadczeń chorobowych i rehabilitacyjnych.

Jeśli pracownik spowodował wypadek działając umyślnie lub poprzez swoja rażącą niedbałość również nie ma prawa do uzyskania odszkodowania z tytułu wypadku w ZUS.

W przypadku wykazania winy lub zaniedbania pracodawcy (np. nieprzestrzeganiu przez pracodawcę przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy lub innych przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia) skutkujące wystąpieniem wypadku u poszkodowanego, czego potwierdzeniem są zapisy protokołu powypadkowego – możliwe jest uzyskanie odszkodowania od ubezpieczyciela pracodawcy z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Jest to roszczenie uzupełniające wypłatę jednorazowego odszkodowania przez ZUS. Odszkodowanie z OC uwzględnia więc wypłatę ZUS, ale daje możliwość refundacji kosztów leczenia, dojazdów czy opieki oraz renty wyrównawczej czy utraconych na skutek wypadku korzyści.

Dowiedź się, jak zgłosić szkodę po wypadku przy pracy do ZUS i do OC pracodawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.