fbpx

Jak przebiega proces sądowy o odszkodowanie za uszkodzony pojazd

Jak przebiega proces sądowy o odszkodowanie za uszkodzony pojazd

Zaniżanie przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe odszkodowań za szkody na pojeździe z ubezpieczenia OC sprawcy jest już niestety standardem. Nie znam chyba osoby, która byłaby w pełni zadowolona z otrzymanej sumy przy wyborze gotówkowego rozliczenia szkody.

Kwota bezsporna nie wystarcza na naprawę i zakup części?

Bardzo często kwota bezsporna nie wystarczyłaby poszkodowanemu nawet na zakup części używanych ze szrotu i naprawę u znajomego mechanika po kosztach a co dopiero na poprawnie wykonaną, technologiczną naprawę przywracającą stan sprzed szkody. Właściciel uszkodzonego pojazdu ma kilka możliwości uzyskania wyższej kwoty odszkodowania.

Odwołanie, ugoda, proces sądowy a może sprzedaż roszczeń?

Można złożyć odwołanie i przedstawić niezależny kosztorys. Poszkodowany może zawrzeć ugodę z ubezpieczycielem, zlecić prowadzenie sprawy przed sądowej radcy prawnemu albo adwokatowi. Może też sprzedać szkodę kancelarii odszkodowawczej co jest chyba najczęstszą opcją. Więcej o tym dowiesz się w artykule Czy warto sprzedać szkodę kancelarii odszkodowawczej?. Jednakże żadna z nich nie daje gwarancji uzyskania dopłaty do odszkodowania a już na pewno poszkodowany nie uzyska z reguły pełnej należności. Jest jednak jeszcze jedna możliwość – zamiast sprzedawać szkodę i uzyskać około połowy roszczenia, można wejść na drogę sądową i walczyć o pełną kwotę odszkodowania.

Proces sądowy o odszkodowanie za pojazd

Proces wiąże się z kosztami i długim oczekiwaniem na zakończenie sprawy. Jednakże w przypadku wygrania koszty zostają zwrócone przez stronę przeciwną a poszkodowany nie musi się z nikim dzielić pełnym odszkodowaniem. Poniżej przedstawimy podstawowe informacje dotyczące drogi sądowej. Mam nadzieję, że pomogą one w podjęciu decyzji na temat walki o wyższe odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy.

Jak złożyć pozew przeciwko ubezpieczycielowi za naprawę pojazdu?

Aby wejść na drogę sądową powinniśmy najpierw wyczerpać drogę przed sądową:

 • przyjąć kwotę bezsporną;
 • wystosować odwołanie od decyzji;
 • złożyć propozycję ugodową ubezpieczycielowi.

Wskaż odpowiedni podmiot odpowiedzialny

W decyzji ubezpieczyciela jest wskazany podmiot, który w razie niezadowolenia z wysokości wypłaconego odszkodowania należy pozwać. Jest to zawsze główna siedziba Towarzystwa Ubezpieczeniowego a nie placówka, która zajmowała się likwidacją szkody. Spór z ubezpieczycielem OC dotyczący odszkodowania ma charakter cywilnoprawny. Roszczenia możemy więc dochodzić w trakcie postępowania cywilnego. Powództwo trzeba wnieść do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania poszkodowanego lub miejsca zdarzenia, czyli do sądu rejonowego. Jedynie w przypadku, gdy wartość sporu przekracza kwotę 75 tysięcy złotych, sprawę należy skierować do sądu okręgowego.

Właściciel pojazdu uszkodzonego przed wniesieniem sprawy do sądu powinien sobie zdawać sprawę, że ciężar dowodowy leży po stronie powoda, czyli poszkodowanego. Tak więc musimy zebrać materiał dowodowy potwierdzający żądane roszczenie, którym mogą być być:

 • dokumenty urzędowe i prywatne (faktury, paragony),
 • zeznania świadków,
 • opinie biegłych sądowych,
 • oględziny pojazdu lub innego uszkodzonego mienia,
 • inne dowody (oświadczenia, filmy, nagrania, fotografie, rysunki).

Koszty związane z procesem sądowym

 • W sprawach majątkowych przed złożeniem pozwu należy uiścić opłatę w wysokości 5% wartości sporu. Kwotę tą należy zaokrąglić w górę do pełnego złotego. Jeśli więc składamy pozew na kwotę 5325,00 zł, to 5% od tej kwoty wynosi 266,25 zł, tak więc musimy uiścić opłatę w wysokości 267,00 zł.
 • Poszkodowany ma możliwość reprezentować się sam. Warto jednak wziąć pod uwagę fakt, że strona przeciwna, czyli Ubezpieczyciel dysponuje sztabem specjalistów, którzy będą go reprezentować. Warto więc zlecić prowadzenie sprawy adwokatowi lub radcy prawnemu, aby mieć jak największą szansę na wygranie sprawy. Wtedy też trzeba dokonać opłaty w wysokości 17,00 zł od pełnomocnictwa.
 • W trakcie postępowania może zostać wezwany biegły sądowy, który będzie miał za zadanie wydać opinię dotyczącą uszkodzonego pojazdu i jego naprawy. Wtedy też trzeba uiścić zaliczkę na biegłego w wysokości od kilkuset złotych do około 2000,00 zł.
 • Decydując się na reprezentację przez adwokata lub radcę prawnego musimy również ponieść koszty zastępstwa procesowego w sprawie. Cena usługi jest ustalana indywidualnie między poszkodowanym a pełnomocnikiem. Minister Sprawiedliwości ustalił jednak minimalne stawki kosztów zastępstwa procesowego w zależności od wartości sporu, które wyglądają następująco:
  • 500,00 zł – 90,00 zł
  • 500,00 zł do 1.500,00 zł – 270,00 zł
  • 1.500,00 zł do 5.000,00 zł – 900,00 zł
  • 5.000,00 zł do 10.000,00 zł – 1.800,00 zł
  • 10.000,00 zł do 50.000,00 zł – 3.600,00 zł
  • 50.000,00 zł do 200.000,00 zł – 5.400,00 zł
  • 200.000,00 zł do 2.000.000,00 zł – 10.800,00 zł
  • 2.000.000,00 zł do 5.000.000,00 zł – 15.000,00 zł
  • 5.000.000,00 zł – 25.000,00 zł

Oceń ryzyko procesowe sporu z ubezpieczycielem

Nie da się ukryć że koszty w takiej sprawie są spore, dlatego bardzo ważne jest aby mieć jak najlepsze dowody potwierdzające nasze roszczenie. Warto też zapytać pełnomocnika jaką widzi szansę na wygranie sprawy. Może się okazać, że sąd właściwy do złożenia pozwu orzeka niekorzystnie dla poszkodowanych i tym sposobem sprawa może się okazać zbyt ryzykowna. Jeżeli sprawa zostanie wygrana, to poniesione koszty zostaną nam zwrócone przez stronę przeciwną, czyli ubezpieczyciela, ale trzeba je najpierw ponieść. Trzeba również wziąć pod uwagę fakt, że sprawa może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat.

Zwolnienie z kosztów procesu

Powód, czyli poszkodowany może także zostać zwolniony przez Sąd z kosztów sądowych, jeżeli wykaże, że ich poniesienie będzie się wiązało z uszczerbkiem na budżecie. W takim przypadku można złożyć oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym (jego wzór odnajdziesz tutaj, możesz pobrać bezpłatnie). Jeżeli sąd uzna, że powoda nie stać na opłacenie tych kosztów, zostanie z nich zwolniony. Jednakże trzeba pamiętać, że nie zwalnia to poszkodowanego z pokrycia kosztów strony przeciwnej w razie przegrania sprawy.

Jak przebiega droga sądowa w sprawie zaniżonego odszkodowania za szkodę na pojeździe?

W pierwszej kolejności należy zebrać dowody, że odszkodowanie zostało zaniżone. Najlepszą opcją jest zlecenie niezależnemu rzeczoznawcy wykonania opinii lub pozyskanie kosztorysu wykonanego przez warsztat naprawczy. Powoduje to koszt kilkuset złotych, ale trzeba wziąć fakturę i przedstawić ją w sądzie z prośbą o zwrot kosztów jej opłacenia. Następnie dokonujemy niezbędnych opłat i wtedy pozew zostaje wysłany do sądu. Może on wydać nakaz zapłaty, który wskazuje, że strona przeciwna powinna przekazać daną kwotę poszkodowanemu. Strony mają 2 tygodnie na sprzeciw i wskazanie ewentualnych zarzutów. Jeśli ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie zgodnie z nakazem, sprawa kończy się szybko. Jeśli jednak ubezpieczyciel złoży sprzeciw, postępowanie zaczyna się toczyć normalnym trybem i ustalany jest termin pierwszej rozprawy. Sąd może zobowiązać strony do podjęcia negocjacji ugodowych, ale w przypadku niedogadania sprawa toczy się dalej.

Świadkowie w procesie i biegli sądowi

W trakcie trwania postępowania mogą zostać powołani świadkowie, strony lub biegli sądowi. Zdarza się, że biegły chciałby przed wydaniem opinii w sprawie dokonać oględzin samochodu. Wtedy też właściciel samochodu ma obowiązek go udostępnić. Po zapoznaniu się ze wszystkimi dowodami i z zeznaniami Sąd wydaje wyrok. Strony mają dwa tygodnie na apelację. Jeśli żadna z nich, jej nie złoży, wyrok staje się prawomocny.

Bezsporne jest, że droga sądowa może być długa i poszkodowany musi ponieść koszty oraz uzbroić się w cierpliwość. W razie wygranej uzyskuje jednak pełną kwotę odszkodowania. Jeżeli jesteśmy pewni swojej racji, mamy czas i chęci, to warto zawalczyć o wyższe odszkodowanie na drodze sądowej.

Jeżeli nadal nie wiesz czy walczyć o odszkodowanie – przeczytaj nasze Vademecum szkód na pojeździe.

Zaniżone odszkodowanie za szkodę na pojeździe

Podejmując jakiekolwiek działania zmierzające do uzyskania odszkodowania trzeba najpierw mieć pewność, że szkoda została zaniżona. Oczywiście można się zdać na rzeczoznawcę czy kancelarię odszkodowawczą. Ale ile czasu zaoszczędzimy jeśli sami wstępnie przeanalizujemy kosztorys? Przeczytaj artykuł Kosztorys ubezpieczyciela przy szkodzie na pojeździe z OC i AC – najczęściej występujące problemy i sprawdź jakie triki stosuje ubezpieczyciel.

Aktualizacja z 11.12.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.