fbpx

Jestem sprawcą wypadku czy dostanę odszkodowanie?

Jestem sprawcą wypadku czy dostanę odszkodowanie?

Doradcy ds. odszkodowań dość często spotykają się z takim zapytaniem. Niestety odpowiedź nie jest jednoznaczna. Wymaga weryfikacji z jakiego tytułu poszkodowany chciałby ubiegać się o odszkodowanie tj. OC, AC, NW/NNW czy ZUS oraz okoliczności zdarzenia. Każda z wymienionych polis ma inne zadanie czyli i w inny sposób reguluje temat odszkodowania za wypadek.

Odszkodowanie z AC dla sprawcy wypadku

Polisa autocasco, zwana potocznie AC, to ubezpieczenie komunikacyjne o charakterze dobrowolnym. Ubezpieczenie to polega na tym, że  w razie wypadku spowodowanego przez kierowcę ubezpieczonego auta, ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawy. Ubezpieczenie to obejmuje tylko szkody na pojeździe, holowanie, ewentualnie auto zastępcze. Wypadek spowodowany przez kierowcę pod wpływem alkoholu jest głównym wykluczeniem w polisach AC. W związku z tym właściciel pojazdu nie może liczyć na wypłatę odszkodowania. Szerzej o polisie AC i procedurze wypłaty wypłaty odszkodowania poczytasz TUTAJ.

Odszkodowanie z NNW dla sprawcy wypadku

W definicji polisy NNW (czyli ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków), przez nieszczęśliwy wypadek rozumie się zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną. Polisa NNW jest polisą dobrowolną i może być wykupiona indywidualnie, grupowo czy też jako dodatkowy element to polisy AC czy OC.

Ubezpieczenie NNW zawierają osoby, które chcą zabezpieczyć finansowo siebie lub najbliższych. Ubezpieczenia NW i NNW zawsze mają tak zwane wykluczenia czyli określenie sytuacji w których odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Najczęściej głównym wykluczeniem jest stan nietrzeźwości poszkodowanego i fakt czy miał wpływ na powstanie zdarzenia. Jak sama definicja wskazuje, zdarzenie ma mieć charakter zdarzenia nagłego i przede wszystkim niezależnego od woli ubezpieczonego, wywołane przyczyną zewnętrzną. Co za tym idzie sam sprawca wypadku nie może liczyć na odszkodowanie ze swojego NNW,. Jednakże jeżeli ubezpieczenie NW zostało zakupione w pakiecie z OC wówczas jego pasażerowie mogą dochodzić swoich roszczeń do wysokości sumy gwarancyjnej.

Odszkodowanie z OC dla sprawcy wypadku 

Ubezpieczanie OC (odpowiedzialności cywilnej) jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla każdego uczestnika pojazdu ruchu drogowym, jak również dobrowolnym dla np. pracodawców. Celem takiej polisy OC jest zapewnienie pokrycia strat tych materialnych i niematerialnych jakie poniósł poszkodowany z winy sprawcy zdarzenia. Ubezpieczyciel wypłaca środki w postaci zadośćuczynienia, stosownego odszkodowania czy zwrotów poniesionych kosztów itd. wyłącznie poszkodowanym w zdarzeniu. Wyjątek stanowią sytuacje w którym mamy do czynienia z tak zwaną współwiną, wówczas odszkodowanie dla sprawcy zdarzenia zostaje pomniejszone o część jaką stanowiła jego wina w zdarzeniu. Na przykład od 2011 roku, obowiązują przepisy które wskazują że rowerzysta który porusza się po ścieżce rowerowej na skrzyżowaniu bez sygnalizacji świetlnej ma pierwszeństwo przed np. samochodem czyli pojazdem mechanicznym. O współwinie można mówić w przypadku rowerzysty gdy zostanie on potrącony na pasach dla pieszych czy też w momencie gdy jedzie po chodniku.

Odszkodowanie z ZUS dla sprawcy wypadku

Pracownikowi który uległ wypadkowi na terenie miejsca pracy z własnej winy nie przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS jak również zasiłek chorobowy w wysokości 100% nie będzie wypłacany. Świadczenia nie są wypłacone gdy pracownikowi zostanie udowodnione, że do wypadku doszło ze względu na  naruszenia przez niego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowanego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Odszkodowanie nie zostanie przyznane również gdy pracownik w momencie zdarzenia był pod  wpływem alkoholu lub innych środków odurzających albo substancji psychotropowych i w ten sposób przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.

Regres ubezpieczeniowy

Każda osoba, która spowodowała wypadek, umyślnie czy nie, musi się liczyć z konsekwencjami. Chwila nieuwagi, dekoncentracja, oślepienie przez inny samochód, rozmowa przez telefon czy za duża prędkość to tylko kilka z wielu przyczyn wypadków. Dodatkowo często zdarzają się wypadki, w których sprawca był pod wpływem alkoholu. Po zdarzeniu ubezpieczyciel OC sprawcy wypłaca odszkodowanie poszkodowanemu. Są przypadki, w których ubezpieczyciel może żądać zwrotu tych kosztów od sprawcy, czyli swojego ubezpieczonego. Są to sytuacje, gdy sprawca jechał pod wpływem alkoholu, jechał ukradzionym samochodem, zbiegł z miejsca wypadku lub nie posiadał prawa jazdy. Warto o tym wiedzieć i liczyć się z konsekwencjami. Więcej dowiesz się w artykule: Regres ubezpieczeniowy nietypowy.

Aktualizacja z 06.12.2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.