fbpx

Kiedy wniosek o zawezwanie do próby ugodowej realnie przerywa bieg przedawnienia

Kiedy wniosek o zawezwanie do próby ugodowej realnie przerywa bieg przedawnienia

Rozwiązanie, jakim jest zawezwanie do próby ugodowej ma swoje wady i zalety. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej nie wymaga szczegółowego opisywania przedmiotu sprawy, mimo, że należy dokładnie określić roszczenie co do wysokości i podstawy. Powinien przerywać bieg przedawnienia roszczenia w stosunku do objętych wnioskiem roszczeń. Efektem postępowania powinna być ugoda sądowa zawarta w takim postępowaniu. Po nadaniu jej klauzuli wykonalności stanowi tytuł wykonawczy (na podstawie którego można wszcząć egzekucję komorniczą).

Zawezwanie do próby ugodowej jako sposób na rozwiązanie sporu

Zawezwania do próby ugodowej traktowane jest również przez poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, czy przy pracy również na roli jako alternatywny sposób rozwiązania sporu z ubezpieczycielem. Jako forma mediacji, jest dobrowolna i wymaga zgody obydwu stron.

Czym jest zawezwanie do próby ugodowej?

Zawezwaniem do próby ugodowej nazywa się rodzaj postępowania sądowego, w którym jedna ze stron wzywa drugą do zawarcia ugody. Często wykorzystywana w postępowaniach odszkodowawczych, gdzie na celu jest dochodzenie zapłaty określonych roszczeń, poprzez zawarcie porozumienia.

Zobacz również: Wzór zawezwania do próby ugodowej

Jak wygląda procedura zawezwania do próby ugodowej w procesie o odszkodowanie?

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej musi mieć postać pisma procesowego, który zawiera takie elementy jak:

  • Datę i miejscowość sporządzenia wniosku;
  • Oznaczenie sądu, do którego kierowany jest wniosek;
  • Oznaczenie stron (Poszkodowanego, czyli wnioskodawcy-imię nazwisko, PESEL, adres korespondencyjny). Także dane drugiej strony (Ubezpieczyciela, czyli przeciwnika – pełna nazwa ubezpieczyciela, adres siedziby);
  • Dokładne znaczenie wartości przedmiotu sporu, czyli kwota naszego roszczenia;
  • Oznaczenie rodzaju pisma, czyli „Zawezwanie do próby ugodowej”;
  • Zwięzłe „oznaczenie sprawy”;
  • Precyzyjne oznaczenie roszczenia;
  • Podpis (własnoręczny, czytelny) poszkodowanego lub jego pełnomocnika;
  • Lista załączanych do wniosku dokumentów wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty. Jest to 40zł do kwoty przedmiotu sporu 10000zł lub 300zł powyżej 10000zł.

Po odnotowaniu złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej sąd zawiadamia o tym fakcie drugą stronę, tj. ubezpieczyciela w sprawach o odszkodowanie. Następnie wyznacza termin posiedzenia. Prawie zawsze postępowanie pojednawcze kończy się na tym posiedzeniu.

Na posiedzeniu sąd najczęściej w jednoosobowym składzie pyta obie strony, czy widzą możliwość zawarcia ugody w sprawie. Sąd nigdy nikogo nie zmusza do wzięcia udziału w negocjacjach oraz do podpisania ugody. W postępowaniu tym pełni jedynie funkcję obserwatora. Niestety najczęściej strony nie dochodzą do porozumienia. Jeżeli któraś ze stron się nie stawi, wówczas sąd proceduralnie stwierdza, że do ugody nie doszło. Jednakże jeżeli strony oświadczyłyby, że są gotowe zawrzeć ugodę, sąd musi umożliwić im podjęcie negocjacji w celu ustalenia jej warunków. Co najważniejsze sąd musi czuwać nad tym, aby ugoda była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego (aby nie służyła obejściu prawa).

Stawiennictwo na posiedzeniu sądu jest nieobowiązkowe. Nie stawienie się na posiedzenie może niestety nieść za sobą ujemne skutki. Jeżeli sąd na wniosek stawiającej się strony zasądzi na jego rzecz koszty postępowania ugodowego (np. koszty zastępstwa procesowego), lub skierowania przez sąd sprawy do sądu w celu odbycia standardowego postępowania, w orzeczeniu kończącym to postępowanie (niezależnie od wyniku sprawy).

Czy zawezwanie do próby ugodowej zawsze przerywa bieg przedawnienia?

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej można wnieść tylko w sytuacji, jeżeli nie został jeszcze złożony pozew w danej sprawie. W sprawie, w której został złożony pozew, istnieje możliwość zawarcia ugody w ramach toczącego się postępowania.

Zawezwanie do próby ugodowej nie przerwie biegu przedawnienia, jeśli jest czynnością pozorną i nie zmierza bezpośrednio do dochodzenia roszczenia. Nie można zawezwaniami przerywać biegu przedawnienia w nieskończoność. Jeśli sąd uzna, że kierowanie kolejnego wezwania do ugody miało na celu wyłącznie „przedłużenie” czasu do wniesienia pozwu, może uznać roszczenie za przedawnione. Przedawnienie może być liczone od nowa, jeżeli sąd orzeknie, że wystąpiła próba zawarcia umowy, ale finalnie do niej nie doszło.

Inną sytuacją, w której nie dojdzie do przerwania biegu przedawnienia będzie sytuacja, w której poszkodowany nie uwzględni wszystkich roszczeń w zawezwaniu. Bieg zostanie przerwany tylko w stosunku do zawartych roszczeń we wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.