fbpx

Odszkodowanie od komornika

Odszkodowanie od komornika

Komornik sądowy to zgodnie z definicją funkcjonariusz publiczny, który działa przy sądzie rejonowym. Komornik zajmuje się prowadzeniem postępowania egzekucyjnego gdy posiada wobec dłużnika tytuł wykonawczy (egzekucyjny), któremu sąd nadał klauzulę wykonalności (wyrok sądowy lub sądowy nakaz zapłaty) lub na podstawie odrębnych przepisów np. spis inwentarza i sporządza (na zarządzenie sądu lub prokuratora), protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia.

Komornikom niestety zdarza się popełnić błędy a w takich sytuacjach osoba poszkodowana może starać się wyegzekwować odszkodowanie od komornika. Jeżeli jestem laikiem i nie masz wiedzy prawnej oraz odszkodowawczej skorzystaj z pomocy profesjonalisty. Sprawdź jak może ci pomóc firma lub kancelaria odszkodowawcza.

Najczęstsze błędy komorników

 • bezprawne zajęcie mienia. Mowa tu o prowadzeniu egzekucji bez ważnego tytułu wykonawczego, czyli bez orzeczenia sądu zaopatrzonego klauzulą wykonalności;
 • zlicytowanie nieruchomości, która należy do dłużnika;
 • przeprowadzenie egzekucji dotyczącej opróżnienia lokalu przez dłużnika pod jego nieobecność. Oczywiście jeśli nieobecność ta była usprawiedliwiona;
 • nieprawidłowe określenie wartości licytowanych przedmiotów;
 • nieprzekazanie wyegzekwowanych świadczeń wierzycielowi. Jeśli są uzasadnione przeszkody w nawiązaniu kontaktu, komornik powinien przekazać należność do depozytu sądowego;
 • celowe ukrycie wad zajętych przedmiotów w celu podniesienia ich wartości;
 • sprzedaż zajętych rzeczy z naruszeniem zasad licytacji. Czyli po rażąco zaniżonych cenach, z naruszeniem zasad sprzedaży z wolnej ręki;
 • bezprawne pobranie nienależnych opłat egzekucyjnych.

Odpowiedzialność komornika za działanie

Komornik musi działać na podstawie i w granicach prawa. W przypadku naruszenia przepisów ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i to niezależnie od swojej winy. Wraz z komornikiem odpowiedzialność za wyrządzoną przez niego szkodę solidarnie ponosi Skarb Państwa (Sąd Rejonowy, pod którego nadzorem prowadzona była egzekucja).

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie od komornika

Jeżeli poszkodowany udowodni komornikowi winę, wówczas jest on zobowiązany do jej naprawienia. Podszykowany może dochodzić odszkodowania równowartego poniesionej stracie materialnej oraz ewentualnych (możliwych) korzyści, które mogłaby osiągnąć, gdyby do powstania szkody nie doszło.

Jeżeli czyny komornika doprowadzą do naruszenia dóbr osobistych np. w postaci naruszenia wizerunku osoby poszkodowanej, zdrowia oraz godności, wówczas komornik ma obowiązek naprawienia powstałej szkody niemajątkowej. Czyli poszkodowany dłużnik może starać się o zadośćuczynienie.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC komorników sądowych

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC komorników sądowych, komornik sądowy zobowiązany jest do ubezpieczenia się w zakresie OC. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC komornika wynosi równowartość w złotych 100 000 euro – w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC.

Przedawnienie roszczeń od komornika

W związku z tym, że odpowiedzialność komornika ma charakter deliktowy (art. 442 kc) roszczenie ulega przedawnieniu w terminie trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło wyrządzenie szkody. Przedawnienie może wynieść dwadzieścia lat od jego popełnienia, jeżeli szkoda została wyrządzona przestępstwem.

Gdzie złożyć skargę na wadliwe działanie lub nieuzasadnione zaniechanie dokonania czynności komornika

Skarga jest środkiem procesowym służącym kontroli prawidłowości działania komornika. Należy ją wnieść do sądu rejonowego w terminie tygodniowym. W momencie uwzględnienie skargi sąd na bieżąco będzie korygować błędy i niedociągnięcia komornika. Brak wniesienie skargi może być podstawą do zmniejszenia odszkodowania z OC, gdy sąd dojdzie do przekonania, że poszkodowany wierzyciel przez nieuzasadnioną bierność polegającą na niewniesieniu skargi, przyczynił się do powstania szkody lub powiększenia jej rozmiaru.

24 września 2015 r. Prezydent zaakceptował nowelizację ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, wprowadzając w ten sposób zmiany w zasadach postępowania dyscyplinarnego wobec komorników. W procedurze od stycznia 2016r. uczestniczy rzecznik dyscyplinarny, w roli oskarżyciela. Rzecznik wszczyna postępowanie dyscyplinarne z urzędu albo na wniosek Ministra Sprawiedliwości, prezesa sądu lub sędziego – wizytatora, organów samorządu komorniczego oraz komorników – wizytatorów.

W przypadku udowodnienia winy komornikowi, aplikantowi czy asesorowi komorniczemu grożą im następujące kary:

 • upomnienie,
 • nagana,
 • kara pieniężna w granicach od dwukrotnej do trzydziestokrotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego,
 • kara zawieszenia w czynnościach na okres od 6 miesięcy do 2 lat,
 • wydalenie ze służby komorniczej.

Odszkodowanie z OC komornika

W momencie udowodnienia winy komornikowi (powstała szkoda w następstwie działania lub zaniechania podczas postępowania egzekucyjnego), poszkodowany ma prawo zwrócić się do ubezpieczyciela sprawcy z roszczeniem o wypłatę odszkodowania i/lub zadośćuczynienia. Wysokość zasądzanych odszkodowań do komornika jest różna i przede wszystkim uzależniona od wielkości szkody.

Odszkodowanie od innych podmiotów

Na szczęście jesteśmy chronieni przez prawo. Jeśli doznamy szkody z winy osoby zaufania publicznego, możemy uzyskać odszkodowanie albo zadośćuczynienie. W skutek działania innych osób możemy dostać szkody materialnej albo niematerialnej. Po takiej szkodzie możemy się zwrócić do ubezpieczyciela OC sprawcy. Sprawdź kiedy możesz uzyskać odszkodowanie z OC notariusza.

Aktualizacja z 06.12.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.