fbpx

Odszkodowanie z OC rolnika

Odszkodowanie z OC rolnika

W 2017 roku zgłoszono do Oddziałów Regionalnych i Placówek Terenowych KRUS 18 161 wypadków. Z tego aż 17 212 zostało uznanych za wypadki przy pracy. Z roku na rok ich liczba maleje co nie zwalnia Rolników od posiadania ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie OC rolnika jest jednym z trzech obowiązkowych ubezpieczeń. Każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca grunty rolne o powierzchni powyżej 1 hektara i podlegająca opodatkowaniu podatkiem rolnym (KRUS), ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolnika. Rolnik który prowadzi gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej, musi posiadać ubezpieczenie OC niezależnie od obszaru posiadanych gruntów.

Czym jest OC rolnika i budynków rolniczych?

Celem ubezpieczenia OC rolnika jest zapewnienie odszkodowania osobom, które poniosły szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego. Można powiedzieć, że chroni ono także samego rolnika (jego interesy), gdyż ubezpieczyciel rekompensuje poszkodowanemu poniesione straty. Suma gwarancyjna wynosi 5 000 000 euro w przypadku szkód osobowych i 1 000 000 euro w przypadku szkód majątkowych.
Drugim z obowiązkowych ubezpieczeń rolnika jest ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego (ubezpieczenie majątkowe). Ma na celu zapewnić odszkodowanie, w momencie zajścia zdarzenia wskazanego w umowie ubezpieczenia (np. powodzi, pożaru czy gradu zniszczeniu ulegną budynki składające się na gospodarstwo rolne.), w wysokości odpowiadającej szkodzie poniesionej w przedmiocie ubezpieczenia (warunki tego ubezpieczenia są regulowane przepisami Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych). Ubezpieczeniu podlegają budynki mieszkalne gospodarstwa jak również budynki gospodarcze, np. obory czy stodoły.

Kto może dostać odszkodowanie z OC rolnika?

Ubezpieczenie OC rolnika obejmuje wszystkie osoby pracujące w gospodarstwie rolnym również samego rolnika, jego rodzinę. Osoby pracujące w gospodarstwie rolnym rolnika to również osoby dokonujące nagłych napraw na terenie gospodarstwa oraz osoby świadczące rolnikowi pomoc sąsiedzką. Należy pamiętać, iż o odszkodowanie może ubiegać się tylko poszkodowany w wypadku w rolnictwie, w tym właściciel gospodarstwa, o ile wypadek spowodował jego współpracownik.

Więcej przeczytasz w Vademecum wypadków w rolnictwie.

Za jakie szkody odszkodowanie od rolnika?

Poszkodowany może ubiegać się o:
・ zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;
・ zwrot kosztów związanych z wypadkiem (np. leczenie, rehabilitacja);
・ rentę: uzupełniającą, kapitalizowaną, na zwiększone potrzeby;
・ zwrot utraconych zarobków;
・ odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów naprawy lub odkupienia uszkodzonej lub utraconej rzeczy.

Gdy osoba poszkodowana w gospodarstwie rolnym poniesie śmierć, uprawnieni czyli najbliżsi członkowie rodziny mogą ubiegać się o:
stosowne odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej;
・ zwrot kosztów leczenia i pogrzebu;
・ rentę alimentacyjną;
・ zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby;

Jeżeli poszkodowany sam przyczynił się do zaistnienia wypadku lub do zwiększenia rozmiarów szkody, to odszkodowanie będzie pomniejszone o ustalony wskaźnik procentowy (przyczynienie).

Wysokość odszkodowania z OC rolnika

Osoba poszkodowana w wypadku rolniczym powinna otrzymać rekompensatę wszystkich poniesionych szkód materialnych/finansowych i osobowych. Jeżeli poszkodowany doznał szkody nie z własnej winy w postaci np. złamania ręki, może liczyć na zadośćuczynienie, ale również koszty leczenia, rehabilitacji, czy zwrot utraconych dochodów. Ponieważ suma gwarancyjna ubezpieczenia określona w ustawie jest bardzo wysoka, poszkodowany otrzyma pełną rekompensatę szkód, o ile tylko je wykaże. Wysokość odszkodowania z ubezpieczenia OC rolnika nie odbiega od standardowych odszkodowań właściwych dla wypadków komunikacyjnych.

Czy KRUS również wypłaci odszkodowanie?

Zgodnie z definicją Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną. Musi nastąpić podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z ich wykonywaniem. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku, KRUS może zakwalifikować zdarzenie jako wypadek przy pracy. Poszkodowany będzie mógł wtedy dochodzić jednorazowego odszkodowania.

  • Jednorazowe odszkodowanie z KRUS przysługuje:
  • ubezpieczonemu rolnikowi (domownikowi), który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej;
  • członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.
  • Jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli:
  • spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa;
  • będąc w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środków odurzających.

A co jeżeli rolnik nie kupił obowiązkowego OC?

Niestety nie wszyscy rolnicy posiadają ubezpieczenie OC mimo ustawowego obowiązku. Jeżeli do wypadku dojdzie w gospodarstwie rolnym rolnika, który nie posiada ubezpieczenia OC, osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W takich sytuacjach UFG podejmie regres w stosunku do rolnika.

Aktualizacja z 06.09.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.