fbpx

Odszkodowanie za wypadek przy pracy z OC pracodawcy

Odszkodowanie za wypadek przy pracy z OC pracodawcy

Według GUS-u (Główny Urząd Statystyczny) w 2018 r. zgłoszono 84304 osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy. Jest to o 4,6% mniej niż
w analogicznym okresie ubiegłego roku.. Średnio każdego dnia dochodzi do 237 wypadków przy pracy zgłoszonych na formularzu Z-KW (Statystyczna karta wypadku). Niestety nie wszystkie wypadki są zgłaszane i niewielu poszkodowanych zdaje sobie sprawę z przysługujących im praw odszkodowawczych.

Kto ma prawo do odszkodowania z OC pracodawcy?

Wypadek przy pracy to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą. Odszkodowanie od pracodawcy może otrzymać każdy pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy i doznał uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia z winy pracodawcy. Za winę uważa się przede wszystkim zaniedbanie obowiązków związanych z zapewnieniem pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Chodzi tutaj o naruszenie przepisów BHP, ale także za złamanie ogólnych zasad BHP. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) pracodawcy ma przede wszystkim na celu ochronę przedsiębiorcy przed negatywnymi skutkami finansowymi roszczeń, jakie mogą być zgłaszane przez jego pracowników, na skutek szkód doznanych przez nich w wyniku wypadku przy pracy.

Jak długo można ubiegać się o odszkodowanie od pracodawcy?

Biorąc pod uwagę art. 442 par. 1 k.c. naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu po 3 latach od dnia, w którym poszkodowany pracownik uległ wypadkowi lub dowiedział się o szkodzie. Ważny jest tutaj fakt, że szkodą jest sam uszczerbek na zdrowiu, czyli szkoda na osobie, a nie szkoda majątkowa pracownika spowodowana wypadkiem (np. koszty leczenia czy utrata zarobku).

Za co odszkodowanie od pracodawcy?

Poszkodowany pracownik może dochodzić od pracodawcy takich roszczeń jak:

Czy odszkodowanie z ZUS ma wpływ na odszkodowanie od pracodawcy?

Do 14 dni od daty wypadku pracodawca musi sporządzić protokół dotyczący okoliczności i przyczyn incydentu. Protokół pozwala na potwierdzenie faktu zaistnienia wypadku oraz jego okoliczności i winy. Jeżeli ma miejsce potwierdzenie wypadku przy pracy, wówczas poszkodowany pracownik ma prawo do świadczenia wypadkowego przyznawanego przez ZUS. Tam powinien zgłosić się w pierwszej kolejności po zakończonym leczeniu. Świadczenia od ZUS nie zawsze rekompensują poniesione szkody. Wówczas na pracodawcy (jeżeli zdarzenie było z jego winy) ciąży obowiązek wypłaty odszkodowania itd. Odszkodowanie z OC pracodawcy wypłacane jest zawsze z zastrzeżeniem, że ustalona do wypłaty kwota zostaje pomniejszona o jednorazowe świadczenie z ZUS-u. Podsumowując odpowiedzialność cywilnoprawna pracodawcy jest całkowicie odrębną od tej, którą ponosi Zakład Ubezpieczeń Społecznych na mocy ustawy wypadkowej.

Wysokość odszkodowania z OC pracodawcy

Najczęściej polisa OC zwalnia pracodawcę z konieczności uruchomienia własnych środków finansowych. Jego ubezpieczyciel przejmuje na siebie postępowanie wyjaśniające i pokrywa ewentualne koszty do kwoty zawartego ubezpieczenia oraz zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy (OWU).

A co jeżeli pracodawca nie ma OC?

Odszkodowanie z OC pracodawcy jest wypłacane do wysokości sumy gwarancyjnej. Jeśli okazuje się ona za niska i przekracza wskazaną kwotę w umowie ubezpieczenia, brakującą kwotę odszkodowania będzie musiał zapłacić przedsiębiorca z własnej kieszeni. Może również okazać się że ubezpieczyciel nie wypłaci roszczenia, jeżeli do wypadku dochodzi wskutek umyślnego działania przedsiębiorcy czy też jego rażącego niedbalstwa. W takim przypadku również pracownik odpowiada swoim majątkiem.

Aktualizacja 22.10.2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.