fbpx

Procedura odzyskania prowizji bankowej

Procedura odzyskania prowizji bankowej

Konsument zaciąga kredyt na 20 lat, bank pobiera 15 000 zł m.in. prowizji, ale klient banku spłaca kredyt po 4 latach, czyli po 1/5 okresu, na jaki był rozłożony do spłaty, czyli bank powinien zwrócić 80% prowizji oraz innych pobranych kosztów (w tym przypadku będzie to 12 000 zł). Niestety banki nie chcą z własnej woli rekompensować prowizji w związku z wcześniejszą spłatą kredytu. Jak wygląda procedura w praktyce, znajdziesz poniżej.

Podstawa prawna roszczeń

Art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011r., o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 1497; dalej: ustawa) mówi „Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie”.

Z kolei, zgodnie z art. 49 ust. 1. „W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą. 2. W przypadku spłaty części kredytu przed terminem, określonym w umowie, ust. 1 stosuje się odpowiednio”.

Wyrok TSUE z 11 września 2019 r. w sprawie C 383/18. „(…) skuteczność prawa konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu byłaby osłabiona, gdyby obniżenie kredytu mogło ograniczyć się do uwzględnienia jedynie kosztów przedstawionych przez kredytodawcę jako zależne od okresu obowiązywania umowy, ponieważ (…) wysokość i podział kosztów są określane jednostronnie przez bank, a rozliczenie kosztów może obejmować pewną marżę zysku”.

Kredyt konsumencki

Termin „kredyt konsumencki” został zdefiniowany w Ustawie o kredycie konsumenckim z 12.05.2011 r. Oznacza umowę, której wartość nie przekracza 255 550 zł, jak również równowartości tej kwoty w walucie obcej. Ponadto jest udzielana na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej bądź zawodowej, czyli udzielany jest osoby fizycznej.

Poprzez „umowy kredytu konsumenckiego” rozumiemy:

 • umowę pożyczki;
 • umowę kredytu;
 • umowę o kredyt odnawialny;
 • umowę o odroczenie terminu spłaty, jeżeli wynika z niej konieczność poniesienia kosztów; związanych z tym odroczeniem.

Przeczytaj więcej o możliwości uzyskania odszkodowania w sprawie Kredytu Frankowego.

Procedura odzyskania prowizji bankowej

 • analiza posiadanej dokumentacji (umowa kredytu konsumenckiego wraz z załącznikami, harmonogram spłaty, raport z BIK, potwierdzający spłatę kredytu);
 • reklamacja w formie pisemnej banku do zwrotu prowizji;
 • ewentualne skierowanie wniosku o polubowne rozwiązanie sporu do Rzecznika Finansowego;
 • sporządzenie pozwu i skierowanie sprawy na etap sądowy (Sąd Rejonowy lub Okręgowy w zależności od wartości przedmiotu sporu);
 • wzywanie banku do realizacji prawomocnego wyroku.

Co jeżeli bank nie odpowie na reklamację?

Bank jako podmiot rynku finansowego ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi na reklamację, termin ten należy liczyć od dnia otrzymania przez niego reklamacji. Dlatego też reklamację należy wysłać listem poleconym, co pozwala na weryfikację czasu dostarczenia przesyłki.

Reklamacja to tryb postępowania w sytuacji wystąpienia wady towaru lub nieprawidłowego wykonania usługi. Art. 8. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym mówi: „W przypadku niedotrzymania terminu określonego w art. 6, a w określonych przypadkach terminu określonego w art. 7, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.”

W jaki sposób wyliczyć kwotę prowizji do zwrotu przez bank?

Aby wyliczyć kwotę zwrotu należy posiadać takie dane jak:

 • ilość dni, o które umowa kredytu uległa skróceniu;
 • ilość dni, którą pierwotnie wskazano w umowie jako okres trwania kredytu;
 • kwota pierwotnie pobranej prowizji.

Powyższe dane podstawiamy pod wzór aby uzyskać kwotę zwrotu (z)

z = (a/b)*c

gdzie:

a – ilość dni, o które umowa kredytu uległa skróceniu;

b- ilość dni, którą pierwotnie wskazano w umowie jako okres trwania kredytu;

c – kwota pierwotnie pobranej prowizji.

Kiedy przedawniają się roszczenia o zwrot prowizji?

Reklamację a najlepiej pozew, który przerywa bieg przedawnienia roszczeń, należy złożyć w ciągu 10 lat od momentu spłaty kredytu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.