fbpx

Przedawnienie roszczeń Frankowiczów

Przedawnienie roszczeń Frankowiczów

Kredyty we frankach były bardzo popularne praktycznie do roku 2015, kiedy to kurs franka nagle wzrósł i na jaw wyszły wszystkie wady umów frankowych. Wówczas okazało się, że frankowe kredyty są mniej korzystne od złotówkowych, a kredytobiorcy zaczęli tracić mnóstwo pieniędzy, ze względu na skoki wartości franka, problem ze spreadami, niesłusznie pobrane opłaty itd.

Rodzaje kredytów frankowych

Warto podkreślić, że kredyty frankowe to nie kredyty walutowe, a w rzeczywistości kredyty waloryzowane do waluty obcej, które można podzielić na 2 kategorie:

 • indeksowane, czyli kredyty zaciągane w złotówkach, a dopiero po wypłaceniu pieniędzy dług przeliczany jest na franki [każda rata przeliczana jest na franki, a kurs franka (CHF) jest brany z tabeli walutowej banku w dniu spłaty];
 • denominowane, czyli kwota kredytu wyrażona jest CHF, a nie PLN. Jednakże kredytobiorca stara się o kredyt w złotówkach, a bank rozpatrując go, przelicza kwotę na franki. Wysokość raty jest przeliczana na złotówki po kursie ustalanym przez bank w danym dniu.

Klauzule abuzywne, czyli problem Frankowiczów

Niedozwolone zapisy w umowach frankowych, czyli klauzule abuzywne (postanowienia umowy, które naruszają interesy konsumenta) dotyczą najczęściej:

 • indeksacji lub denominacji;
 • spread;
 • Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego.

Przedawnienie roszczeń, czyli w jakim terminie Frankowicze powinni podjąć działania

Przedawnienie to okres, po którego upływie nie można już skutecznie dochodzić swoich roszczeń.

Roszczenia Frankowiczów przedawniają się w terminie 10 lat (liczone dla każdej raty osobno), natomiast roszczenia banku przedawniają się w terminie 3 lat od dnia uruchomienia środków (przelewu na rzecz klienta).

Bieg terminu przedawnienia skutecznie przerwa pozew oraz wniosek o zawezwanie banku do próby ugodowej (złożone w sądzie).

Pojawiają się jednak głosy wskazujące, że art. 117 (1) znowelizowanego w ubiegłym roku Kodeksu Cywilnego, to narzędzie, które pozwoli bankom nie stracić na unieważnianiu umów z klientami. Przepis ten mówi „W wyjątkowych przypadkach sąd może, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności”.

Teoretycznie bank jako silniejsza strona (profesjonalista) będzie mógł w nieskończoność dochodzić roszczeń przeciwko swoim klientom, podczas gdy oni (konsumenci) są ograniczeni w swoich do 10 lat.

W praktyce, jeżeli kredytobiorca uzyska stwierdzenie unieważnienia umowy i sąd nakaże bankowi zwrot pieniędzy wpłaconych przez konsumenta, bank zapewne będzie bronił się i wysunie swoje roszczenia. Aby w ten sposób zabezpieczyć się i zrównoważyć konieczność oddania klientowi tego, co ten mu zapłaci. Domagając się od niego zwrotu kapitału oraz odsetek, mimo że wcześniej oba te roszczenia (kapitał i odsetki) przedawniały się po trzech latach.

Jak będzie wyglądało to w praktyce, pokażą kolejne wyroki sądowe i ich realizacja, czyli najbliższe lata.

Jak wygląda procedura likwidacji szkody Frankowiczów?

 • analiza treści umowy, aneksu itd., wraz z przeliczeniem kwoty szkody;
 • skierowanie do banku pisma zawierającego wezwanie do zapłaty wskazanej kwoty wraz z uzasadnieniem + określonym terminie zapłaty;
 • skierowanie sprawy do sądu (pozew) w przypadku braku odpowiedzi lub odpowiedzi negatywnej banku;
 • postępowanie sądowe (pozew, odpowiedź na pozew, replika, słuchanie powodów i świadków, biegły);
 • wyrok;
 • apelacja
 • wyrok;
 • ewentualna kasacja.

Dokumenty niezbędne do analizy sprawy

 • umowa kredytowa;
 • aneksy do umowy, jeżeli się pojawiły;
 • tabela spłat rat;
 • ewentualna korespondencja z bankiem, firmą windykacyjną, jak również komornikiem.

Przeczytaj też o zwrocie prowizji bankowej przy wcześniejszej spłacie kredytu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.