fbpx

Procedura upadłości konsumenckiej

Procedura upadłości konsumenckiej

Coraz to większy konsumpcjonizm oraz szeroki dostęp do „pożyczek od ręki” skutkuje tym, że coraz więcej osób ma problem z terminową spłatą zobowiązań i popada w tzw. spiralę zadłużenia, która między innymi – może skutkować poważnymi problemami ze swoimi finansami. Niestety może również skutkować utratą płynności finansowej. Często z pomocą w takich sytuacjach przychodzi możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące procedury upadłościowej.

Jakie są koszty procesu o upadłość?

Składając wniosek o upadłość konsumencką należy wnieść opłatę w wysokości 30,00zł w kasie sądu lub za pomocą przelewu bankowego na konto.

Kto ogłasza upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się do sądu miejsca zwykłego pobytu dłużnika.

Ile trwa proces o upadłość?

Ogłoszenie upadłości wymaga przeprowadzenie postępowania przez Sąd Upadłościowy. Procedura może trwać nawet do trzech lat.

Wniosek o upadłość konsumencką

Sąd ogłasza upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (upadłość konsumencka) na wniosek złożony na formularzu. Wniosek zawiera takie elementy jak:

 • dane identyfikujące dłużnika jak imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL;
 • wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
 • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
 • aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
 • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz:
  • terminów zapłaty,
  • spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu, w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności,
  • wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;
 • listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;
 • oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności szczegółowo określone w ustawie.

Dowiedź się jak przygotować: wniosek o upadłość konsumencką

Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej stracę majątek?

Do wniosku o upadłość dołącza się spis posiadanego majątku, czyli spis wszystkiego, co ma realną wartość rynkową i może zostać sprzedane z zyskiem. Nie należy ukrywać oszczędności czy innych składowych majątku, gdyż może to za skutkować oddaleniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku przez sąd skutkuje wyznaczeniem syndyka, który będzie nadzorował wykonanie planu podziału masy upadłościowej, czyli spieniężania majątku na potrzeby pokrycia roszczenia wierzycieli.

Postępowanie upadłościowe ma na celu likwidację całego majątku upadłego. Nie oznacza to jednak pozostawienia upadłego bez środków do życia. Wynagrodzenie wchodzi w skład majątku, jednakże tylko w części podlega zajęciu, tj. w przypadku:

 • egzekucji świadczeń alimentacyjnych wynagrodzenie podlega zajęciu do wysokości trzech piątych;
 • pozostałych świadczeń, do wysokości połowy wynagrodzenia.

Warto podkreślić, że do dyspozycji upadłego pozostają środki w wysokości wynagrodzenia minimalnego, czyli środki te nie podlegają zajęciu, co reguluje prawo pracy.

Syndyk nie może również zająć przedmiotów, które są niezbędne w celach zarobkowych. Mowa tu o samochodzie czy sprzęcie komputerowy. Osoba zadłużona nie zostanie, po procesie upadłościowym, bez dachu nad głową. Mieszkanie czy dom zostanie spieniężone, jeżeli nie ma innego sposobu, by pokryć wszystkie roszczenia wierzycieli, szczególnie gdy zadłużenie było bardzo duże. Wówczas sąd przydziela bankrutowi sumę uzyskaną z masy upadłości, która pozwoli na wynajęcie lokum „zastępczego”. Co ważne jej wysokość jest ustalana indywidualnie.

Co, jeżeli nie mam majątku na pokrycie wszystkich wierzycieli?

W grudniu 2014 roku przyjęto nowelizację, w której nie ma mowy o rygorze posiadania majątku przez konsumentów.

W praktyce oznacza to, jeżeli dłużnik nie posiada jakichkolwiek środków mogących tworzyć majątek, to prawo dopuszcza ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wtedy upadłość konsumencka to nic innego jak redukcja lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej w przypadku, gdy staje się ona niewypłacalna, oczywiście nie z własnej winy. Brak zdolności finansowej musi być trwały, a fakt ten konsument musi udowodnić, czyli konsument musi udowodnić, że jest niewypłacalny.

Sprawdź również: jak osoba fizyczna może odzyskać płynność majątkową

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.