fbpx

Odszkodowanie za szkody na pojeździe z OC – pytania i odpowiedzi

Odszkodowanie za szkody na pojeździe z OC – pytania i odpowiedzi

Jak zachować się po wypadku komunikacyjnym?

 1. Udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym i wezwać w razie potrzeby odpowiednie służby (policja, karetka, straż pożarna, straż miejska).
 2. Zabezpieczyć miejsce zdarzenia.
 3. Wykonać dokumentację fotograficzną miejsca zdarzenia oraz uszkodzeń pojazdów.
 4. Spisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, w przypadku niewezwania policji.

Kolizja, stłuczka a może wypadek drogowy?

Wypadkiem nazywa się zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym (spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu), którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.

Kolizja jest zdarzeniem mającym miejsce w ruchu lądowym (spowodowanym poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu), którego skutkiem są straty materialne w tym uszkodzenie pojazdu, płotu, urządzenia drogowego, bagażu, itp. lub też jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni.

Kiedy wzywa się policję po zdarzeniu drogowym?

Policję należy wezwać dzwoniąc na nr 112, gdy któryś z uczestników zdarzenia dozna obrażeń ciała oraz gdy strony zdarzenia nie potrafią dojść do porozumienia, w temacie kto jest sprawcą zaistniałej sytuacji.

Oświadczenie o zdarzeniu drogowym – jak wygląda poprawnie spisane oświadczenie?

Oświadczenie o zdarzeniu drogowym, można spisać odręcznie. Ważne, aby zawierało takie elementy jak:

 • dane sprawcy zdarzenia (imię i nazwisko, PESEL, miejsce/adres zamieszkania, nr rejestracyjny pojazdu oraz dane polisy OC);
 • podstawowe dane poszkodowanego (imię i nazwisko, PESEL, miejsce/adres zamieszkania a także nr rejestracyjny pojazdu);
 • dane pasażerów obu pojazdów czyli imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania;
 • opis okoliczności zdarzenia i szkic sytuacyjny;
 • wskazane uszkodzenia obu pojazdów.

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego po wypadku drogowym, czyli kiedy policja może zabrać dowód rejestracyjny pojazdu?

Dowód rejestracyjny może zatrzymać policja, gdy dalsze poruszanie się uszkodzonym autem:

 • narusza wymagania ochrony środowiska;
 • zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia czy ramy;
 • zagraża porządkowi ruchu drogowemu.

Jak również, gdy pojazd nie posiada aktualnych badań technicznych.

OC pojazdów mechanicznych – co to?

OC komunikacyjne to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ma za zadanie chronić przede wszystkim osoby, które mogą zostać poszkodowane wskutek wypadku komunikacyjnego. Ma również chronić sprawcę przed konsekwencjami finansowymi spowodowanego przez siebie zdarzenia.

Czy posiadanie OC na pojazd jest obowiązkowe?

Bezwzględnie każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek posiadać polisę OC na posiadany przez siebie pojazd (którego jest właścicielem).

Jakie świadczenia przysługują z OC?

 • Odszkodowanie za naprawę uszkodzonego mienia, w tym uszkodzonego pojazdu. Mowa tu m.in. takich pojazdach jak samochód motocykl, motorower, rower, ciągnik siodłowy, naczepa itd.;
 • samochód zastępczy;
 • holowanie pojazdu;
 • utrata wartości handlowej pojazdu;
 • zwrot utraconych korzyści;
 • zwrot kosztów leczenia;
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienie fizyczne oraz psychiczne;
 • renta wyrównawcza i tymczasowa;
 • zwrot innych kosztów (np. za zniszczoną nawigację samochodową, zniszczony fotelik itd.).

Kiedy szkoda częściowa z OC?

Szkoda częściowa pojawia się, gdy stan pojazdu po kolizji czy wypadku pozwala na jego naprawienie. Wtedy też koszt naprawy nie przekracza 100% wartości pojazdu przed szkodą, czyli naprawa jest ekonomicznie uzasadniona.

Kiedy szkoda całkowita z OC?

Szkoda całkowita pojawia się, gdy naprawa pojazdu po szkodzie jest ekonomicznie nieuzasadniona, czyli przekracza 100% wartości pojazdu sprzed szkody.

Kiedy zgłosić szkodę na pojeździe?

Szkodę na pojeździe należy zgłosić bez zbędnej zwłoki (jak najszybciej), aby nie doszło do powiększenia szkody np. poprzez wystawianie pojazdu na czynniki atmosferyczne.

Jak zgłosić szkodę na pojeździe?

Szkodę na pojeździe można zgłosić telefonicznie lub korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej (www) ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia.

Jak sprawdzić, czy sprawca miał wykupione OC?

UFG (Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego ) daje możliwość weryfikacji OC (każdego zarejestrowanego pojazdu mechanicznego), na swojej stronie internetowej UFG.

Jakie dane są niezbędne do weryfikacji OC na stronie internetowej UFG?

 • nr rejestracyjny pojazdu lub jego nr VIN
 • dzień (data), na który chcemy poznać ubezpieczyciela.

Czy brak prawa jazdy kierowcy pojazdu poszkodowanego wyklucza możliwość otrzymania odszkodowania z OC sprawcy?

Jeżeli poszkodowany pojazd prowadził kierowca bez uprawnień (bez prawa jazdy), to nie wyklucza to możliwości uzyskania odszkodowania. Jeżeli kierowca bez ważnego prawa jazdy przyczynił się w jakiś sposób do zdarzenia, wówczas wypłacone odszkodowanie zostanie pomniejszone o wysokość przyczynienia (wyrażonego w procentach).

Odszkodowanie za zniszczony pojazd – netto czy brutto?

Jeżeli pojazdy został wciągnięty w środki trwałe działalności gospodarczej, wówczas zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie w kwocie netto z potrąceniem 100% lub 50% VAT.

Właściciel pojazdu zarejestrowanego na osobę fizyczną otrzyma wypłata brutto odszkodowania.

50 czy 100% VATu?

Wysokość potrąconego VATu (pojazd zarejestrowany na firmę) jest uzależniona od tego, w jakim stopniu poszkodowany przedsiębiorca, może dokonać obniżenia podatku należnego.

Likwidacja szkody na pojeździe przedsądowo – jak wygląda oraz jak długo trwa?

 • Zgłoszenie szkody przez poszkodowanego;
 • oględziny pojazdu przez rzeczoznawcę;
 • wykonanie kosztorysu naprawy;
 • wydanie decyzji;
 • reklamacja;
 • wydane decyzji.

Likwidacja szkody trwa do 30 dni od dnia odnotowania przez ubezpieczyciela wpływu zgłoszenia szkody lub odwołania od decyzji, czyli reklamacji.

Czy wykonanie kosztorysu przez rzeczoznawcę zakładu ubezpieczeń jest obowiązkowe podczas likwidacji szkody na pojeździe?

W praktyce oględziny pojazdu przez rzeczoznawcę są elementem obowiązkowym, bez którego ubezpieczyciel raczej nie wyda decyzji i nie wypłaci odszkodowania. Jednakże w drodze wyjątku ubezpieczyciel może zlikwidować szkody na podstawie przedstawionych przez poszkodowanego zdjęć pojazdu i jego uszkodzeń.

Co to jest kosztorys?

Kosztorys naprawy to kalkulacja i szczegółowa specyfikacja przeprowadzonych działań naprawczych. Kosztorys pozwala na określenie wysokości odszkodowania za szkodę na pojeździe i nie tylko. Podobny kosztorys pojawia się również w przypadku innych szkód np. zalania czy spalenia nieruchomości np. domu czy mieszkania.

Jakie oznaczenia części powinny wzbudzić niepokój u poszkodowanego? (Na jakich częściach powinna być dokonana naprawa pojazdu i jak to sprawdzić w kosztorysie?)

 • O (oryginalne/serwisowe) – części rekomendowane i dostarczane przez koncerny samochodowe, części O posiadają logo koncernu;
 • Q – są to części, które w większości posiadają te same właściwości techniczne co części oryginalne;
 • P – części te odpowiadają jakością tym stosowane w trakcie montażu fabrycznego, jednak nie są dostarczane na pierwszy montaż, nie posiadają też loga producenta;
 • Z – tak oznaczane są zamienniki, które nie zostały uwzględnione w powyższych kategoriach.

RBH inaczej RBG czyli roboczogodzina mechanika – jak powinna kształtować się na kosztorysie kwota roboczogodziny zakładu mechanicznego?

Koszt pracy mechanika, elektromechanika, lakiernika itd. jest uzależniony od regionu Polski oraz kształtujących się na nim cen – jest to średnio 90-100 zł za godzinę pracy. Wszelkie odstępstwa od tych kwot powinny zaniepokoić poszkodowanego.

Co to jest rozliczenie gotówkowe i bezgotówkowe w szkodzie na pojeździe?

Poszkodowany może zlikwidować szkodę gotówkowo na podstawie przygotowanego kosztorysu (wówczas otrzymuje konkretną kwotę na dokonanie napraw) lub bezgotówkowo na podstawie przedstawionych faktur za naprawę, lub odstawiając pojazd do autoryzowanego serwisu, czy zakładu mechanicznego gdzie zostanie naprawiony i rozliczenie nastąpi między ubezpieczycielem a podmiotem wykonującym naprawy.

Czy sprawca wypadku może zlikwidować powstałą szkodę ze swojego OC?

Sprawca zdarzenia komunikacyjnego może naprawić pojazd, którym się poruszał z własnej kieszeni lub w ramach własnego AC.

Co to jest AC?

AC, czyli Autocasco to forma dobrowolnego ubezpieczenia pojazdów mechanicznych (np. samochodów, motocykli) od zdarzeń losowych w tym od utraty, zniszczenia, uszkodzenia czy kradzieży.

Brak polisy OC – czy wyklucza możliwość otrzymania odszkodowania?

UFG, czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja powołana w celu zabezpieczenia interesów osób poszkodowanych. Do UFG można zgłosić się z roszczeniem o odszkodowanie, gdy sprawca nie posiadał wykupionej polisy OC. W przypadku szkody na pojedzie, szkoda zostanie zlikwidowana przez UFG, tylko i wyłącznie, gdy przynajmniej u jednego z poszkodowanych uczestników zdarzenia doszło do rozstroju zdrowia (w związku z wypadkiem) powyżej 14 dni.

Co to jest wycena wartości pojazdu przed szkodą?

Wycena wartości samochodu odbywa się przy pomocy usług wyspecjalizowanych programów eksperckich (InfoExpert i Audatex) na podstawie danych o pojazdach znajdujących się na rynku (również pojazdów używanych) na podstawie:

 • marki oraz modelu;
 • roku produkcji;
 • rodzaju nadwozia;
 • pojemności silnika i jego mocy;
 • rodzaju paliwa;
 • przewidywalnego nominalnego przebiegu;
 • bazowej wartości rynkowej (cena sprzedaży);
 • wartości aut używanych określane są na dany miesiąc i rok.

Co to jest wycena wartości pojazdu po szkodzie?

Wartości pojazdu po szkodzie (wycena) to wartość wraku pojazdu. Ustala się ją na podstawie wartości ceny części możliwych do dalszego wykorzystania (wartość złomu lub wartość, za jaką jest ktoś w stanie zapłacić za wrak np. na aukcji internetowej).

W jakim terminie poszkodowany otrzyma odszkodowanie?

Likwidacja szkody ustawowo powinna trwać do 30 dni, od dnia wpływu zgłoszenia szkody.

Kiedy ubezpieczyciel może wstrzymać wypłatę odszkodowania?

Zakład ubezpieczeń w czystej teorii może likwidować szkodę nawet do 90 dni, jeżeli ma wątpliwości co do okoliczności zdarzenia oraz uszkodzeń na pojazdach. W takiej sytuacji ubezpieczyciel ma obowiązek poinformować na piśmie o zaistniałej sytuacji poszkodowanego i jego pełnomocnika. Decyzja musi zostać wydana w ciągu 14 dni od dnia wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

Kiedy poszkodowany właściciel uszkodzonego pojazdu może odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Poszkodowany właściciel pojazdu ma prawo do odwołania się od decyzji w terminie ustawowym. Czyli jeżeli nie zgadza się z wyceną szkody na pojeździe, zarówno w przypadku szkody częściowej, jak i całkowitej. Reklamacja powinna mieć formę pisemną.

Czy poszkodowany musi zeznawać w sądzie, aby uzyskać odszkodowanie?

Poszkodowany po wyczerpaniu przedsądowych możliwości uzyskania odszkodowania za zniszczony pojazd ma prawo dochodzić swych praw na etapie postępowania sądowego. W tym, jak i w przypadku sprzedaży szkody w ramach cesji poszkodowane właściciel pojazdu musi być świadomy, że etap ten może wymagać od niego aktywnego uczestnictwa w procesie.

Zapoznaj się również: Vademecum poszkodowanego po wypadku.

Pełnomocnik – czy warto posiadać pełnomocnika w procesie likwidacji szkody

Likwidacja szkody na pojeździe wymaga wiedzy prawniczej oraz technicznej (umiejętność czytania i interpretowania kosztorysów) i proceduralnej. Często wyspecjalizowany pełnomocnik, bywa niezmiernie pomocny w walce z ubezpieczycielem o sprawiedliwą wypłatę odszkodowania.

Cesja szkody na pojeździe – co to?

Cesja szkody w ramach umowy cesji, odsprzedania wierzytelności, przysługuje poszkodowanemu po kolizji lub wypadku w stosunku do ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

Dlaczego warto sprzedać szkodę na pojeździe?

Cesja szkody daje poszkodowanemu właścicielowi pojazdu szybkiego uzyskania dodatkowej płatności za rozliczoną wcześniej szkodę. Poszkodowany, odsprzedając szkodę, nie ryzykuje dalszej walki z ubezpieczycielem oraz pojawiających się na etapie sądowym kosztów. Wypłatę środków w ramach cesji otrzymuje się niedługo po zawarciu umowy (najczęściej do 7 dni od podpisania lub wpływu umowy do kancelarii czy firmy odszkodowawczej).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.