fbpx

Uszczerbek na zdrowiu związany z wypadkiem przy pracy. Jednorazowe odszkodowanie z ZUS

Uszczerbek na zdrowiu związany z wypadkiem przy pracy. Jednorazowe odszkodowanie z ZUS

Jeżeli pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy lub zachoruje na chorobę zawodową – i na skutek tego dozna trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu – wtedy przysługuje mu tzw. jednorazowe odszkodowanie. Jego wysokość to 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu.

Oceny wysokości uszczerbku dokonuje ZUS, już po zakończeniu przez Poszkodowanego procesu leczenia i rehabilitacji. Standardowo jest on wtedy wzywany na komisję lekarską. Tam na podstawie badania oraz zgromadzonej dokumentacji lekarz orzecznik ustala procent uszczerbku. To on decyduje o wysokości wypłaconego później odszkodowania.

Jeżeli wskutek pogorszenia się stanu zdrowia uszczerbek, który był podstawą przyznania jednorazowego odszkodowania, ulegnie zwiększeniu co najmniej o 10 %, to jednorazowe odszkodowanie zostaje zwiększone o 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przewyższający procent, według którego ustalone było to odszkodowanie.

Jeżeli natomiast na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej mamy do czynienia z całkowitą niezdolnością do pracy, wtedy jednorazowe odszkodowanie zwiększa się o kwotę, która stanowi 3,5 krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Dokumenty.

Poszkodowany, chcąc uzyskać jednorazowe odszkodowanie, powinien złożyć w ZUS następującą dokumentację:

1. Wniosek o jednorazowe odszkodowanie.

2. Zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9.

3. Dokumentacja medyczna z procesu leczenia.

4. Karta wypadku lub protokół powypadkowy sporządzony przez pracodawcę po wypadku.

5. Dokumenty z Inspekcji Pracy – jeżeli są.

Jednorazowe odszkodowanie – decyzja ZUS

ZUS od momentu otrzymania wszelkiej niezbędnej dokumentacji, koniecznej do wydania decyzji oraz orzeczenia komisji lekarskiej (lekarza orzecznika) ma 14 dni na wydanie decyzji przyznającej lub odmawiającej przyznania odszkodowania.

Jeżeli decyzja jest pozytywna i odszkodowanie zostaje przyznane – czas na dokonanie wypłaty to 30 dni.

W przypadku, kiedy Poszkodowany nie zgadza się z decyzją ZUS, może wnieść odwołanie. Czas na jego złożenie to miesiąc od momentu doręczenia decyzji. Powinno być ono złożone za pośrednictwem ZUS, ustnie lub pisemnie do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Dowiedź się więcej: Wysokość odszkodowania po wypadku przy pracy od pracodawcy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.