fbpx

Wysokość odszkodowania po wypadku przy pracy od pracodawcy

Wysokość odszkodowania po wypadku przy pracy od pracodawcy

Wielu poszkodowanych po w wypadkach przy pracy obawia się zgłaszać roszczenia o odszkodowanie do swojego pracodawcy. Boimy się utraty pracy lub dobrych stosunków z firmą i współpracownikami. Zawsze przed zgłoszeniem roszczeń zadajemy sobie pytanie: czy warto? Czy to się opłaca? Co mogę zyskać i jak wysokie uzyskam odszkodowanie?

Postaramy się potwierdzić, od czego zależy wysokość odszkodowania i jakie roszczenia można zgłaszać z polisy OC swojego pracodawcy.

Zgłoszenie roszczeń do pracodawcy 

Zgłoszenie roszczeń o odszkodowanie z polisy odpowiedzialności cywilnej pracodawcy – OC jego działalności – nie obciąża samego pracodawcy wypłatą odszkodowania. Ochrona ubezpieczeniowa polisy OC gwarantuje, iż w przypadku wypadku przy pracy z winy pracodawcy, nie będzie on musiał wypłacać odszkodowania pracownikowi z własnej kieszeni, lecz szkodę pokryje jego ubezpieczyciel.

Obawa dotycząca obciążenia pracodawcy swoim odszkodowaniem w tym przypadku jest niezasadna. Szkoda likwidowana i wypłacana będzie przez Towarzystwo Ubezpieczeń, w którym pracodawca zawarł umowę ubezpieczenia OC.  Jeśli pracodawca nie chce sam udostępnić danych polisy sugerując, że będzie musiał pokrywać koszty odszkodowania, nie jest to zgodne z prawdą, a ma na celu jedynie zmniejszenie szkodowości polisy. Niestety takie działania nie są w dobrym interesie osoby poszkodowanej, gdyż odbierają jej prawo do pełnej rekompensaty doznanej krzywdy.

Należy pamiętać, iż roszczenie o odszkodowanie z polisy OC działalności pracodawcy może nastąpić jedynie:

 1. jeśli winę lub współwinę za zdarzenie ponosi pracodawca lub pracownik, za którego odpowiada;
 2. zakończono proces leczenia powypadkowego i uzyskano jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy z ZUS.

Roszczenia precyzuje się i kieruje do ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej pracodawcy w ramach prowadzonej przez niego działalności. Należy je prawidłowo ocenić oraz udokumentować, gdyż ciężar udowodnienia i wykazania rozmiarów szkody leży po stronie poszkodowanego.

Aby uzyskać odszkodowanie z ZUS czy też OC pracodawcy, musi zostać sporządzony protokół wypadkowy albo karta wypadku (w zależności od umowy).

Rodzaje roszczeń

Ze względu na fakt, iż roszczenia zgłaszamy z polisy odpowiedzialności cywilnej, wypłata odszkodowania i zakres pokrycia strat osobowych i materialnych określa kodeks cywilny. W myśl zasady pełnego odszkodowania – ubezpieczyciel powinien pokryć w całości doznaną krzywdę, zrekompensować ból i cierpienie po wypadku, uszczerbek zdrowotny, ale również wszelkie koszty wynikłe z uczestnictwa w wypadku przy pracy i leczenia powypadkowego.

Roszczenia odszkodowawcze z polisy oc działalności pracodawcy:

 • zadośćuczynienie – za doznany uszczerbek na zdrowiu fizyczny i psychiczny, jeśli w wyniku wypadku doznano szoku i zespołu stresu pourazowego;
 • odszkodowanie – zwrot kosztów leczenia, dojazdów, rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego lub ortopedycznego, koszt opieki i pomocy osób trzecich;
 • utracone dochody – w przypadku zwolnień lekarskich powypadkowych świadczenia są wypłacane w wysokości 100% podstawy wymiaru. Jeśli na zwolnieniu poszkodowany jest pozbawiony dodatków, diet, premii, nagród – może ubiegać się o uznanie takich roszczeń w odszkodowaniu;
 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb – jeśli wskutek wypadku stale wymaga zwiększonego nakładu wydatków na utrzymanie stanu zdrowia, rehabilitację, fizykoterapię lub specjalną dietę;
 • zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby – jeśli wskutek wypadku pracownik poniósł śmierć, członkowie jego najbliższej rodziny mają prawo do zadośćuczynienia;
 • stosowne odszkodowanie – gdy w wyniku śmierci poszkodowanego w wypadku jego najbliższym znacznie pogorszyła się sytuacja życiowa i materialna;
 • renty alimentacyjne – dla małoletnich dzieci zmarłego w wyniku wypadku przy pracy.

Wysokość odszkodowania – od czego zależy?

Wysokość odszkodowania za wypadek przy pracy, którą przyznaje ubezpieczyciel z OC pracodawcy, zależy od wielu czynników.

Przy ocenie wysokości zadośćuczynienia ubezpieczyciel bierze pod uwagę:

 • doznany przez poszkodowanego uszczerbek na zdrowiu (również ten orzeczony przez ZUS);
 • nieodwracalność następstw uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia;
 • czas trwania oraz stopień intensywności cierpień fizycznych i psychicznych;
 • wiek poszkodowanego;
 • utratę perspektyw na przyszłość;
 • poczucie nieprzydatności społecznej;
 • niemożność czynnego uczestnictwa w sprawach rodziny;
 • konieczność korzystania z pomocy innych osób w sprawach życia codziennego.

W przypadku odszkodowania z polisy odpowiedzialności cywilnej nie ma „stawki” za doznany % uszczerbku na zdrowiu. Ocena wysokości zadośćuczynienia zależy od opinii medycznej, uszczerbku na zdrowiu i wszystkich konsekwencji zdarzenia. Jest więc oceną subiektywną dokonywaną przez zakłady ubezpieczeń. Z doświadczenia oraz orzecznictwa sądowego wynika, iż za doznany 1% uszczerbku na zdrowiu należy się od 1000 – 2500zł. Stawki te mogą jednak być bardzo zróżnicowane w zależności od ubezpieczyciela, gdyż każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie.

Ważną kwestią przy ocenie wysokości odszkodowania jest uwzględnienie wypłaty jednorazowego odszkodowania z z tytułu wypadku przy pracy przyznanego przez ZUS. Zazwyczaj polega to na odjęciu od pełnej kwoty uznanego zadośćuczynienia i odszkodowania wypłaty z ZUS.

Wypłata odszkodowania – czyli zwrot poniesionych kosztów leczenia, dojazdów czy opieki – będzie wypłacony, jeśli zostanie prawidłowo wykazany i udowodniony. W tym celu należy złożyć wszystkie faktury za leczenie czy rehabilitacje oraz oświadczenia o dojazdach i opiece.

Jeśli pracodawca nie jest ubezpieczony 

Ze względu na brak obowiązku ubezpieczenia wszystkich form działalności (jedynie część zawodów i branż jest objęta obowiązkiem ubezpieczenia ze względu na znaczne ryzyko szkód i strat materialnych) istnieje możliwość, że pracodawca nie będzie posiadał ubezpieczenia OC.

W takim wypadku roszczenia należy skierować przedsądowym wezwaniem do zapłaty, zaś w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania – skierować roszczenia na drogę sądową, bezpośrednio przeciwko pracodawcy. Warto wtedy skorzystać z pomocy lub obsługi prawnej adwokata, radcy prawnego lub kancelarii odszkodowawczej.

Przeczytaj również: Vademecum poszkodowanego po wypadku przy pracy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.