fbpx

Zawezwanie do próby ugodowej – kiedy i jak powinien wyglądać wniosek

Zawezwanie do próby ugodowej – kiedy i jak powinien wyglądać wniosek

Roszczenia do ubezpieczyciela przedawniają się dość szybko. Jeżeli poszkodowany (w wypadku komunikacyjnym, wypadku przy pracy czy wypadku przy pracy rolniczej) nie wytoczy powództwa, to ryzykuje, że ubezpieczyciel zarzuci w później wszczętym procesie, że przysługuje mu ochrona przed zasądzeniem od niego należności z uwagi na upływ okresu przedawnienia.

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych

Art. 4421. Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody (Dz.U.2018.0.1025 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny) mówi:

„§ 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

§ 3. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

§ 4. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.”

Co to jest zawezwanie do próby ugodowej?

Zawezwanie do próby ugodowej jest to czynność, która ma na celu dochodzenie zapłaty przysługujących należności i rozpoczyna postępowanie pojednawcze pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem (poszkodowanym w wypadku, czyli wzywającym i ubezpieczycielem, czyli przeciwnikiem), przed sądem. Ze względu na brak rygoryzmu dowodowego oraz fakt skutku przerwania biegu przedawnienia jest to instytucja powszechnie oraz często wykorzystywana w praktyce dochodzenia roszczeń.

Gdzie należy złożyć zawezwanie do próby ugodowej po wypadku?

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej wnosi się do sądu rejonowego, zawsze właściwego dla przeciwnika czyli zakładu ubezpieczeń.

Kiedy należy złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej?

Aby wniosek skutecznie przerwał bieg przedawnienia, musi zostać złożony w sądzie w odpowiednim terminie, liczy się tutaj również data stempla pocztowego listu poleconego. Jest to maksymalnie ostatni dzień w którym można dochodzić roszczeń, poprzedzający przeń przedawnienia.

Czy zawezwanie do próby ugodowej wiążę się z opłatą?

Dla postępowań, których wartość przedmiotu sporu wynosi do 10 000 zł. należy uiścić opłatę w wysokości 40 zł. W przypadku postępowań pojednawczych, w sporach dotyczących kwot przekraczających 10 000 zł. – stała opłata sądowa wynosi obecnie 300 zł. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczonej opaty sądowej.

Co musi zawierać wniosek o zawezwanie do próby ugodowej?

  • Datę oraz miejscowość sporządzenia wniosku;
  • Oznaczenie sądu, do którego kierowany jest wniosek;
  • Wskazanie stron (Poszkodowanego, czyli wnioskodawcy – imię nazwisko, PESEL, adres korespondencyjny), jak i dane drugiej strony (Ubezpieczyciela, czyli przeciwnika – pełna nazwa ubezpieczyciela oraz adres siedziby);
  • Oznaczenie wartości przedmiotu sporu, czyli kwota naszego roszczenia;
  • Wskazanie rodzaju pisma, czyli „Zawezwanie do próby ugodowej”;
  • Zwięzłe „oznaczenie sprawy”;
  • Precyzyjne oznaczenie roszczenia;
  • Podpis (własnoręczny, czytelny) poszkodowanego lub jego pełnomocnika;
  • Lista załączanych do wniosku dokumentów.

Kiedy dobrze jest złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej?

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej składa się najczęściej w sytuacji, gdy właśnie upływający termin przedawnienia w celu zabezpieczenia roszczeń a poszkodowanego w danym momencie nie stać na prowadzenie postępowania sądowego w trybie normalnym, czy też biorąc pod uwagę obecne orzecznictwo sprawa, jest obarczona sporym ryzykiem przegrania.

Droga sądowa

Zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia, ale często nie kończy się ugodą. Występuje więc konieczność wstąpienia na drogę sądową. Dowiedź się jakie jest ryzyko oraz jakie koszty trzeba ponieść. Sprawdź jakiego pełnomocnika procesowego wybrać. Przeczytaj artykuł: Proces sądowy o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Aktualizacja z 05.12.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.