fbpx

Jak może Ci pomóc prawnik w dochodzeniu odszkodowania?

Jak może Ci pomóc prawnik w dochodzeniu odszkodowania?

Osoby poszkodowane w wypadkach np. komunikacyjnych czy przy pracy, w pewnym momencie zaczynają zastanawiać się, w jaki sposób uzyskać jak największe kwoty finansowej rekompensaty za doznane szkody. Myślą o ty, czy walczyć samodzielnie z ubezpieczycielem sprawcy, czy też powierzyć to pełnomocnikowi. Pełnomocnikiem może być tutaj firma lub kancelaria odszkodowawcza, radca prawny lub adwokat. Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak może pomóc ci prawnik w dochodzeniu odszkodowania, to czytaj dalej.

Różnice między prawnikiem, radcą prawnym i adwokatem

Prawnikiem określa się osobę, która ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra nauk prawnych. Prawnik może świadczyć usługi doradztwa prawnego. Może więc udzielać porad prawnych, czy też sporządzać pisma. Tytuł magistra nauk prawnych daje możliwość kontynuowania nauki i po kilkuletniej aplikację uzyskać prawo wykonywania zawodu m.in. prokuratora, komornika, radcy prawnego, czy też adwokata.

Radca prawny to prawnik który ukończył aplikację radcowską i uzyskał wpis na listę radców prawnych. Lista prowadzona jest przez właściwą miejscowo Okręgową Izbę Radców Prawnych. Radca prawny jako wolny zawód zaufania publicznego świadczy usługi doradztwa prawnego. Przede wszystkim może występować przed sądem, reprezentując swoich klientów we wszystkich sprawach z wyjątkiem większości spraw karnych. Ma prawo występować w postępowaniu obejmującym nadzwyczajne środki odwoławcze mowa tu np. o kasacji. Na sali sądowej występuje zawsze w czarnej todze z ciemnoniebieskim żabotem oraz wypustki mankietów i kołnierza.

Adwokat (zawód zaufania publicznego) to prawnik, który ukończył aplikację adwokacką i został wpisany jest na listę adwokatów prowadzonej przez właściwą miejscowo Okręgową Izbę Adwokacką. Posiadający analogiczne, jak radca prawny te same uprawniania z tym, że może występować przed sądem we wszelkich sprawach karnych. Na sali sądowej adwokata rozpoznaje się po czarnej todze, którą wyróżnia ciemnozielony żabot z wypustkami mankietów i oraz kołnierz w tym samym kolorze.

Jak wygląda likwidacja szkody przy pomocy prawnika oraz radcy prawnego o adwokata?

  • konsultacja w sprawie z analizą dokumentów pod kątem odpowiedzialności oraz wysokości roszczenia (prawnik, radca prawny, adwokat);
  • nawiązanie współpracy i udzielenie pełnomocnictwa (prawnik, radca prawny, adwokat);
  • przygotowanie zgłoszenia szkody na podstawie dokumentów dostarczonych przez osobę poszkodowaną oraz nadanie jej do ubezpieczyciela (prawnik, radca prawny, adwokat);
  • korespondencja z ubezpieczycielem w trakcie likwidacji szkody o ile zawiera to umowa (prawnik, radca prawny, adwokat);
  • analiza otrzymanej decyzji, przygotowanie reklamacji, negocjacje ugodowe (prawnik, radca prawny, adwokat);
  • analiza decyzji po reklamacji i ocena potencjału sądowego (prawnik, radca prawny, adwokat);
  • przygotowanie pozwu oraz reprezentowanie na etapie sądowym (radca prawny, adwokat);
  • analiza wyroku oraz przygotowanie apelacji (radca prawny, adwokat);
  • złożenie skargi kasacyjnej (radca prawny, adwokat).

Wynagrodzenie dla pełnomocnika w postępowaniu likwidacyjnym przeciwko ubezpieczycielowi OC sprawcy zdarzenia

Decydując się na radcę prawnego lub adwokata jako pełnomocnika w postępowaniu likwidacyjnym, należy mieć zabezpieczone środki finansowe na jego działania. Kancelarie prawne zazwyczaj pobierają wynagrodzenie z góry za przygotowanie każdego z pism (zgłoszenie, reklamacja, uzupełnienie roszczeń), kwota jest uzależniona od nakładu pracy oraz renomy kancelarii, może to być nawet kilkaset złotych za godzinę pracy mecenasa.

Dokumentację dotyczącą sprawy osoba uprawniona do odszkodowania najczęściej dostarcza samodzielnie. Adwokat czy radca prawny może oczywiście pozyskać dokumentację dotyczącą ustalenia sprawcy zdarzenia ale jest to niestety osobno płatna usługa i jej koszt jest uzależniony od tego czy uzyskania dokumentacja jest w postaci np. kserokopii z akt czy fotokopii.

Wprowadzając sprawę na etap sądowy, osoba poszkodowana musi zabezpieczyć środki na KZP, czyli koszty zastępstwa procesowego dla swojego pełnomocnika. Dodatkowo dochodzi 17zł opłata od pełnomocnictwa, wpis w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, koszt biegłych oraz KZP strony przeciwnej w przypadku oddalenia powództwa (przegrania sprawy). Powód może złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych, co niestety nie zwalnia go z opłaty KZP swojego pełnomocnika (najczęściej z góry w momencie złożenia pozwu) oraz 17zł od pełnomocnictwa. Zwolnienie z kosztów w części czy w całości niestety daje pewności, że w momencie przegrania powództwa powód nie będzie musiał opłacić KZP strony przeciwnej.

Prawnicy (magister nauk prawnych bez aplikacji) działający w branży odszkodowawczej często posiadają zarejestrowane działalności i pobierają prowizję od uzyskanej kwoty ale ich praca kończy się na reklamacji lub negocjacjach ugodowych, gdyż nie mogę reprezentować klienta przed sądem.

Odszkodowanie od radcy prawnego lub adwokata

Zarówno kancelaria radcowskie, jak i adwokackie mają jako zawody zaufania publicznego mają obowiązek posiadania ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej).  Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 02.12.2004 r. (sygn. akt V CK 297/04) stwierdził, że od adwokatów/radców prawnych wymaga się należytej staranności. Czyli, że ich działania i zaniechania powinny być badane w porównaniu do rzetelnego profesjonalisty, który funkcjonuje na rynku usług prawnych. SN podkreślił, że ponoszą oni również odpowiedzialność, co do szkody, jaka powstała u poszkodowanego wskutek niekorzystnego dla nich wyroku (a który mógłby być inny), jeśli działania prawników byłyby należycie wykonywane. Poszkodowany ma też możliwość uzyskania odszkodowania z OC notariusza oraz komornika.

Podstawą roszczenia odszkodowawczego w stosunku do prawnika jest art. 471 Kodeksu Cywilnego „Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

Reasumując, w sytuacji gdy radca prawny/adwokat popełni błąd, np. nie zgłaszając szkody w termie i przedawniając tym samym roszczenia ponosi odpowiedzialność finansową ale i również podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej wobec samorządu do którego należą.

Droga sądowa

W przypadku dużych obrażeń po wypadku warto udać się na drogę sądową, bo przed sądowo zaproponowane kwoty są niewielkie. Droga ta jest długotrwała i kosztowna, ale finalnie może być bardzo opłacalna. Sprawdź jakie jest ryzyko prowadzenia sprawy na drodze sądowej. Zobacz z jakimi kosztami trzeba się liczyć i jakie są etapy takiego postępowania. Dowiedź się więcej z artykułu: Proces sądowy o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Aktualizacja z 06.12.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.