fbpx

Vademecum poszkodowanego w wypadku przy pracy rolniczej – jednorazowe odszkodowanie z KRUS

Vademecum poszkodowanego w wypadku przy pracy rolniczej – jednorazowe odszkodowanie z KRUS

Co roku odnotowuje się dziesiątki tysięcy wypadków przy pracy rolniczej, w których dochodzi do obrażeń fizycznych i psychicznych rolników, jak również ich rodzin czy sąsiadów i przyjaciół. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez osoby poszkodowane w wypadkach na roli.

Co to jest KRUS?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego czyli KRUS to instytucja państwowa, która odpowiada za ubezpieczenie społeczne rolników (uregulowane ustawą z 20 grudnia 1990 o ubezpieczeniu społecznym rolników).

Jakie zdarzenie określa się wypadkiem przy pracy rolniczej?

Wypadkiem przy pracy rolniczej nazwy się zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną, które miało miejsce podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

 • na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym, lub
 • w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej, lub
 • podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej, lub w związku z wykonywaniem tych czynności, lub
 • w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w pkt. 3 albo w drodze powrotnej.

Jak kroki należy podjąć po wypadku przy pracy w rolnictwie?

Osoba poszkodowana lub inna zgłaszająca wypadek musi:

 • zabezpieczyć w miarę możliwości miejsce i przedmioty związane z wypadkiem;
 • udostępnić miejsce wypadku i przedmioty związane z wypadkiem;
 • wskazać świadków wypadku;
 • dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia;
 • udzielić informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi KRUS upoważnionemu przez Prezesa KRUS do prowadzenia postępowania dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

Co to jest jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej?

Jednorazowe odszkodowanie z KRUS to świadczenia, jakie przysługuje poszkodowanemu w związku z wypadkiem przy pracy na roli.

Na jakiej podstawie KRUS ustala okoliczności wypadku i przyznaje jednorazowe odszkodowanie?

Zarządzenie nr 40 Prezesa Kary Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 6 lipca 2017 r. określa:

 • zasady przyjmowania zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej;
 • ustalania jego okoliczności i przyczyn;
 • zasady rozpatrywania wniosku o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej (lub rolniczej choroby zawodowej).

Komu przysługuje jednorazowe odszkodowanie po wypadku w rolnictwie?

 • ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi, pomocnikowi rolnika), który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej (lub rolniczej choroby zawodowej);
 • członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej (lub rolniczej choroby zawodowej).

Kiedy stały, a kiedy długotrwały uszczerbek na zdrowiu po wypadku?

Długotrwały uszczerbek to naruszenie sprawności organizmu wskutek doznanego wypadku przy pracy rolniczej (lub przebytej choroby zawodowej), które spowodowało upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, ale mogące jednak ulec poprawie.

Stały uszczerbek na zdrowiu to naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności i nie rokuje poprawy.

W jakim terminie należy powiadomić KRUS o wypadku przy pracy?

Wypadek przy pracy w rolnictwie zgłosić należy w najbliższej placówce terenowej KRUS jak najszybciej po zdarzeniu (bez zbędnej zwłoki), jednakże nie później niż w terminie 6. miesięcy od dnia jego zaistnienia.

Ile czasu poszkodowany musi czekać na wypłatę jednorazowego odszkodowania z KRUS?

Procedura trwa ok. miesiąca.

Czy za wypadek z udziałem zwierząt gospodarskich należy się odszkodowanie z KRUS?

Jeżeli zdarzenie z udziałem zwierząt gospodarskich, zostanie zakwalifikowane jako wypadek przy pracy, to poszkodowanemu rolnikowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie z KRUS.

Co KRUS rozumie się pod pojęciem zwierzę gospodarskie?

KRUS najczęściej odnotowuje zdarzenia z następującymi zwierzętami gospodarskimi:

 • koniowate – koń i osioł;
 • bydło – bydło domowe (krowa, buchaj) i bawoły;
 • jeleniowate – jeleń szlachetny, sarna, jeleń sika i daniel utrzymywane w celu pozyskania mięsa lub skór (chów i hodowla fermowa);
 • drób – kura, kaczka, kaczka piżmowa, gęś, gęś garbonosa, indyk, przepiórka japońska, perlica oraz struś (hodowla fermowa);
 • świnie;
 • owce;
 • kozy;
 • pszczoła miodna;
 • zwierzęta futerkowe – lis pospolity, lis polarny, norka amerykańska, tchórza, jenota, nutria, szynszyle oraz królik (przemysł futrzarski, mięsny i włókienniczy).

Co to jest protokół powypadkowy?

Protokół powypadkowy przygotowany przez KRUS to dokument, który wskazuje ustalane okoliczności i przyczyny wypadku. Sporządza się go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden jest dla poszkodowanego, lub uprawnionego członka rodziny poszkodowanego ubiegającemu się o jednorazowe odszkodowanie, gdy poszkodowany zmarł wskutek wypadku.

Kto przygotowuje protokół powypadkowy po wypadku w rolnictwie?

Protokół powypadkowy po wypadku w rolnictwie przygotowuje KRUS po przeprowadzeniu postępowania dowodowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia o zdarzeniu.

Czy KRUS może nie przyznać jednorazowego odszkodowania?

Jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli ten:

 • spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa lub;
 • będąc w stanie nietrzeźwości, lub będąc pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, lub innych środków o podobnym działaniu, sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku.

Czy można odwołać się decyzji KRUS?

Poszkodowany lub uprawniony członek rodziny ubiegający się o jednorazowe odszkodowanie może odwołać się od decyzji KRUS w temacie przyznania, lub odmowy jednorazowego odszkodowania. Swoje uwagi i zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w ustawowym terminie (30 dni od daty doręczenia odpisu decyzji).

Czy otrzymanie odszkodowania z KRUS wyklucza możliwość otrzymania odszkodowania z OC rolnika lub polisy NW?

Nie, otrzymane jednorazowe odszkodowanie z KRUS nie wyklucza możliwości uzyskania odszkodowania z polisy OC czy też NW.

Czy wysokość uzyskanego odszkodowania z KRUS ma wpływ na wysokość odszkodowania z OC czy NW po wypadku w rolnictwie?

Wysokość odszkodowania z KRUS nie ma wpływu na wysokość odszkodowania z polis dobrowolnych (NW). OC rolnika ma za zadanie zrekompensować w pełni poniesioną przez poszkodowanego szkodę i ubezpieczyciel może wziąć pod uwagę otrzymaną kwotę z KRUS. W przypadku dochodzenia roszczeń z innego OC, np. OC pojazdu mechanicznego jednorazowe odszkodowanie z KRUS, nie ma żadnego wpływu na wysokość wypłaconego odszkodowania z takiej polisy.

Jakie świadczenia pojawiają się z OC po wypadku w rolnictwie?

Świadczenia możliwe do wypłaty z OC rolnika:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;
 • odszkodowanie za zniszczone rzeczy;
 • zwrotu kosztów:
 • leczenia,
 • dojazdów do placówek medycznych,
 • opieki i pomocy osób trzecich,
 • specjalnej diety;
 • renty;
 • utracony dochód;
 • pogrzebu.

Czy będę musiał zeznawać w sądzie?

W przypadku wyczerpania możliwości przedsądowych uzyskania jednorazowego odszkodowania z KRUS istnieje możliwość dochodzenia roszczeń na etapie sądowym. W takiej sytuacji poszkodowany rolnik czy też członek jego rodziny musi być świadomy, że będzie musiał pojawić się przynajmniej raz w sądzie w celu złożenia zeznań, jak również będzie musiał pojawić się na badaniu przez biegłego lekarza, który to określi rodzaj oraz wielkość uszczerbku na zdrowiu.

Czy potrzebny jest pełnomocnik podczas dochodzenia odszkodowania z KRUS?

Proces dochodzenia roszczeń z KRUS czy OC rolnika jest bardzo złożony, dlatego też warto jest skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Ile kosztuje zatrudnienie pełnomocnika podczas dochodzenia odszkodowania z KRUS?

Koszt współpracy z profesjonalnym pełnomocnikiem podczas dochodzenia jednorazowego odszkodowania z KRUS jest uzależniony od wielu czynników. Przede wszystkich od tego, na jakim etapie współpraca zostanie nawiązana oraz od tego, czy poszkodowany rolnik zdecyduje się na współpracę z adwokatem lub radcą prawnym (którzy najczęściej pobierają swoje honorarium z góry bez względu na efekt) czy też kancelarią lub firmą odszkodowawczą (która pobiera wynagrodzenie od uzyskanej kwoty dla klienta).

Jakie odszkodowanie przysługuje za jeden procent uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowe?

809 zł

Jakie odszkodowanie przysługuje z tytułu orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej?

16.180 zł

Jakie odszkodowanie przysługuje – z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego?

80.900 zł zwiększone o kwotę 16.180 zł na drugiego i każdego uprawnionego, jeżeli do odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i dziecko/dzieci bądź tylko dzieci.

Jakie odszkodowanie przysługuje z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania uprawnieni są tylko inni członkowie rodziny niż małżonek i dzieci zmarłego?

40.450 zł

Jakie odszkodowanie przysługuje z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania równocześnie z małżonkiem lub dziećmi zmarłego uprawnieni są inni członkowie rodziny, każdemu z nich przysługuje ta kwota niezależnie od odszkodowania przypadającego małżonkowi lub dzieciom?

16.180 zł

Czy KRUS może pomniejszyć przyznane jednorazowe odszkodowanie o zaległe składki?

Tak, KRUS może egzekwować od rolników długi, wynikłe z nieopłaconych przez nich składek m.in. dokonując potrąceń z wypłacanych rolnikowi świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników takich jak zasiłki chorobowe, jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy rolniczej, emerytury czy renty.

Miałeś wypadek w rolnictwie? Skonsultuj bezpłatnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.