fbpx

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z OC?

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z OC?

Ubezpieczanie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz dobrowolnym np. dla przedsiębiorców, lekarzy czy indywidualnych osób. Ubezpieczenie to ma gwarantować, że w razie wypadku ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie osobie poszkodowanej lub rodzinie poszkodowanego (w przypadku śmierci). Jest jednak kilka przypadków, kiedy to zakład ubezpieczeń może odmówić wypłaty odszkodowania bądź żądać jego zwrotu od ubezpieczonego, gdy zostało już wypłacone poszkodowanemu.

Najczęstsze przypadki odmowy wypłaty odszkodowania z polisy OC pojazdu mechanicznego

 • szkoda w ogóle nie wystąpiła, np. w przypadku potłuczeń lub otarć, gdy poszkodowany szybko dochodzi do zdrowia i nie mamy do czynienia z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu;
 • poszkodowany nie przedłożył dokumentów wskazujących na odpowiedzialność ubezpieczyciela lub dokumentacji medycznej potwierdzającej uszczerbek na zdrowiu.

Sytuacje, gdy ubezpieczyciel OC nie wypłaci odszkodowania bo nie ponosi odpowiedzialności

 • szkoda wyrządzona została umyślnie przez ubezpieczonego;
 • uszkodzenie, zniszczenie, lub utrata mienia zostały wyrządzone przez kierującego posiadaczowi lub współposiadaczowi pojazdu mechanicznego;
 • szkoda jest wynikiem odpłatnego przewożenia ładunku (np. bagażu czy przesyłki). Wyjątek stanowi sytuacja, w której odpowiedzialność za szkodę ponosi właściciel innego pojazdu mechanicznego, niż ten, który przewozi te przedmioty;
 • uszkodzenie jest wynikiem zanieczyszczenia lub skażenia środowiska;
 • szkoda polega na utracie drogocennych przedmiotów; papierów wartościowych, biżuterii itp.;
 • nieopłacenie składek w terminie.

Odmowa wypłaty zadośćuczynienia po śmierci osoby bliskiej w skutek wypadku

Ubezpieczyciele często nie wypłacają świadczenia tłumacząc swoją decyzję nie zaliczeniem uprawnionego do najbliższych członków rodziny lub wskazując brak relacji poszkodowanego z uprawnionym. Przeczytaj więcej na ten temat w Vademecum dochodzenia roszczeń po śmierci bliskiej osoby.

Jak powinno wyglądać zgłoszenie szkody aby ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność i wypłacił odszkodowanie za wszystkie roszczenia?

Ze zgłoszeniem szkody na osobie nie należy się spieszyć, chociaż są wyjątki w tym aspekcie. Poszkodowany ma 3 lub 20 lat (w zależności od kwalifikacji czynu sprawcy) na zgłoszenie swoich roszczeń do ubezpieczyciela OC sprawcy wypadku. Kierując swoje roszczenia warto zebrać niezbędne dokumenty takie jak:

 • potwierdzenie okoliczności zdarzenia oraz sprawcy wypadku np. za pomocą notatki policyjnej, oświadczenia sprawcy wypadku, wyrok lub opinia biegłego itd.
 • dokumenty medyczne potwierdzające podjęte leczenie oraz uszczerbek na zdrowiu;
 • zdjęcia potwierdzające obrażenia;
 • oryginały rachunków i faktur potwierdzające podjęte leczenie;
 • oświadczenia świadków procesu leczenia i rekonwalescencji;
 • wszelkie dokumenty dotyczące opieki i kosztów dojazdów do placówek medycznych;
 • pisma potwierdzające utratę dochodów;
 • dokumenty i zdjęcia potwierdzające zniszczenie rzeczy osobistych w wypadku komunikacyjnym;
 • inne dokumenty potwierdzające konieczność przystosowania mieszkania do nowych warunków życia.

W przypadku śmieci poszkodowanego aby ubezpieczyciel nie odmówił wypłaty odszkodowania ważne aby zgłoszenie zawierało:

 • oświadczenie o relacjach uprawnionego ze zmarłym przed jego śmiercią wraz ze zdjęciami potwierdzającymi relacje;
 • dokument potwierdzający pokrewieństwo (akt małżeństwa lub akt urodzenia);
 • oświadczenia świadków potwierdzające relacje z poszkodowanym lub o pogorszonej sytuacji materialnej;
 • rachunki i fv potwierdzające poniesione koszty związane z ceremonią pogrzebową i stypą.

Co to jest regres ubezpieczeniowy?

Zakład ubezpieczeń jak również UFG zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wypłaci odszkodowanie ale w ramach regresu będzie dochodzić zwrotu już wypłaconego odszkodowania jeżeli kierujący:

 • wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających (substancji psychotropowych) lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
 • nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym;
 • zbiegł z miejsca zdarzenia.

Nie jest to tak zwany typowy regres ubezpieczeniowy przewidziany w kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 828 kc roszczenie może być kierowane wyłącznie do osób trzecich, które są odpowiedzialne za spowodowanie szkody. Powyższe przypadki zaliczają się do regresu ubezpieczeniowego nietypowego.

Co zrobić gdy ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania?

Gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania lub poszkodowany uważa, że wypłacona kwota jest zbyt niska, wówczas ma prawo do odwołania się od decyzji ubezpieczyciela poprzez zgłoszenie reklamacji. Jeżeli postępowanie to nie przyniesie zamierzonego efektu pozostaje wystąpienie do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego (artykuł jak złożyć reklamację oraz jak wygląda pomoc RF znajdziesz TUTAJ) lub wejście na drogę sądową z ubezpieczycielem.

Droga sądowa przeciwko ubezpieczycielowi OC sprawcy

Osoby poszkodowane bardzo często czują się nieodpowiednio traktowane przez ubezpieczyciela sprawcy. Pomimo zgłoszenia szkody, odwołań, skarg bądź prób porozumienia odszkodowania są zaniżone lub świadczenia w ogóle nie zostają wypłacone. Każda osoba poszkodowana ma możliwość wejścia na drogę sądową aby walczyć o godziwe odszkodowanie. Do decyzji poszkodowanego pozostaje, czy skorzysta z pomocy adwokata lub radcy prawnego czy kancelarii odszkodowawczej. Warto jednak zapoznać się z procedurą wejścia na drogę sądową oraz dowiedzieć się jak ona wygląda.

Aktualizacja z 05.09.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.