fbpx

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) jest organizacją, która skupia zakłady ubezpieczeń. Ma za zadanie zabezpieczenie praw ubezpieczonych i poszkodowanych w wypadkach. PBUK to instytucja zobowiązana do:

  • wystawiania dokumentów ubezpieczeniowych ważnych w innych państwach,
  • zawierania z zagranicznymi biurami narodowymi umów o wzajemnym uznawaniu dokumentów ubezpieczeniowych,
  • organizowania likwidacji szkód lub bezpośredniej likwidacji szkód spowodowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą, posiadających ważne dokumenty ubezpieczeniowe wystawione przez zagraniczne biura narodowe,
  • organizowania likwidacji szkód lub bezpośredniej likwidacja szkód spowodowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w państwach, określanie zasad i trybu dystrybucji dokumentów ubezpieczeń granicznych, a w szczególności ustalanie wzorów tych dokumentów oraz ich ewidencjonowanie.

W przypadku wypadków komunikacyjnych na terenie Polski Biuro ma w obowiązku udostępnić dane:

  • zakładu ubezpieczeń sprawcy szkody,
  • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia,
  • reprezentanta do spraw roszczeń ustanowionego przez firmę ubezpieczeniową,
  • sprawcy wypadku komunikacyjnego.

Dane te są udostępniane również w przypadku szkód spowodowanych poza granicami kraju przez pojazdy zarejestrowane w Polsce. Udostępnianie możliwe jest na wniosek poszkodowanego lub osoby do tego uprawnionej. Jest nieodpłatne i podlega ewidencjonowaniu.

Biuro otrzymuje również informacje z policji o każdym wypadku komunikacyjnym z udziałem pojazdów mechanicznych w wyniku którego osoby w nim uczestniczące poniosły obrażenia lub śmierć. Dane te są później przekazywane do zakładu ubezpieczeń w którym sprawca ma zawartą umowę ubezpieczenia.

Wypłata odszkodowania przez PBUK

PBUK informuje o zgłoszeniu żądania odszkodowawczego organowi odszkodowawczemu państwa członkowskiego UE, gdzie mieści się siedziba zakładu ubezpieczeń sprawcy szkody, reprezentanta do spraw roszczeń lub firmę ubezpieczeniową sprawcy szkody oraz osobę, która szkodę spowodowała. Okres jaki Biuro ma na odpowiedź na roszczenie odszkodowawcze określa Art.130 i jest to 60 dni. Część bezsporną wypłaca nie wcześniej niż po upływie 60 dni od dnia otrzymania żądania odszkodowawczego.

Po wypłaceniu odszkodowania PBUK zwraca się do organu odszkodowawczego państwa, w którym zarejestrowany jest pojazd sprawcy szkody. Prosi więc o zwrot wypłaconego odszkodowania oraz poniesionych kosztów. O zwrot wypłaconego roszczenia Biuro dochodzi także od swoich członków czyli firm ubezpieczeniowych w imieniu których wypłacili odszkodowania. Odzyskują je również od sprawcy wypadku czy też właściciela pojazdu, który nie zawarł obowiązkowego ubezpieczenia OC. Przeczytaj więcej o działalności PBUK: