fbpx

Polisa ubezpieczeniowa

Dokument poświadczający zawarcie umowy ubezpieczenia. W dokumencie muszą znaleźć się następujące informacje:

  • dane ubezpieczającego, ubezpieczonego (jeśli inne niż ubezpieczającego), ew. uposażonego z umowy ubezpieczenia,
  • okres ubezpieczenia,
  • sumę ubezpieczenia,
  • należna składka ubezpieczeniowa,
  • rodzaj ubezpieczenia i postanowienia dodatkowe lub odmienne od treści ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia.

Dokument ten jest wystawiany przez zakład ubezpieczeń. Za moment zawarcia umowy ubezpieczenia przyjmuje się chwilę doręczenia polisy ubezpieczającemu. Nie jest to tożsame z tym, iż brak polisy oznacza nieważność lub brak umowy ubezpieczenia.

Jest wiele rodzajów ubezpieczeń a co za tym idzie polis ubezpieczeniowych – OC, NNW, AC. Przeczytaj więcej o różnych rodzajach polis ubezpieczeniowych i możliwościach uzyskania odszkodowania: