fbpx

Ubezpieczenie NNW w pojeździe – czy jest potrzebne, kiedy można go użyć?

Ubezpieczenie NNW w pojeździe – czy jest potrzebne, kiedy można go użyć?

Ubezpieczyciele podczas zawarcia polisy OC pojazdu zawsze proponują dokupienie ubezpieczenia NNW. Często dodają również minimalne ubezpieczanie NNW za darmo do polisy np. na 5 000 czy 10 000 zł. W momencie nabycia ubezpieczenia NNW warto wiedzieć kogo i od czego tak naprawdę ono chroni. NNW czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest dobrowolne a polisę najczęściej wykupuje się na okres roku.

Co to jest NNW?

Nieszczęśliwy wypadek to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. Polisa NNW przy polisie OC należy do tak zwanych rozszerzeń dodatkowych, gdyż gwarantuje:

  • wypłatę odszkodowania, gdy dojdzie do trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Należy się ono zarówno kierowcy jak i pasażerom ubezpieczonego samochodu (jeżeli zostali ujęci w umowie ubezpieczenia NNW samochodu);
  • wypłatę odszkodowania, jeśli do zdarzenia ubezpieczeniowego dojdzie nie tylko podczas jazdy, ale również podczas postoju, wsiadania bądź wysiadania z pojazdu, tankowania na stacji paliw itp.

Większy zakres ubezpieczenia

Droższe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (z wyższą sumą ubezpieczenia i z wyższą składką) obejmują również zdarzenia wywołane sytuacją zdrowotną kierującego. Obejmuje one wtedy ochroną ubezpieczonego w przypadku udaru czy zawału serca. Świadczenia z NNW pojazdu wypłacane są niezależnie od tych przysługujących z polisy OC, czy też innych zawartych umów NNW. Sprawdź, czy należy Ci się odszkodowanie za pobyt w szpitalu.

Umowę ubezpieczenia komunikacyjnego NNW można zawrzeć z dowolną liczbą zakładów ubezpieczeń. Masz więc możliwość uzyskania odszkodowania z kilku źródeł.

Zgłoszenie szkody z NNW

Szkodę z polisy NNW, zgłasza się po zakończeniu leczenia, w ciągu 3 lat od momentu zdarzenia. Można to zrobić:

  • online wysyłając druk zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie internetowej;
  • telefonicznie;
  • pisemnie pocztą;
  • osobiście w dowolnym oddziale zakładu ubezpieczeń.

Do zgłoszenia szkody należy dołączyć dokumenty potwierdzające odpowiedzialność. Może to być notatka policyjna czy oświadczenie kierowcy. Dodatkowo dołączamy dokumentację medyczną, a w przypadku śmierci ubezpieczonego akt zgonu oraz dokument potwierdzający powinowactwo i uprawnienie do odbioru odszkodowania np. akt małżeństwa czy akt urodzenia itd.

W związku z tym, że ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym to nie ma ustawowo określonego terminu, w którym zapada decyzja dotycząca wypłaty lub odmowy wypłaty odszkodowania. Termin ten określony jest w OWU, czyli ogólnych warunkach ubezpieczenia. Przejęło się, że najczęściej likwidacja szkody odbywa się do 30 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia przez ubezpieczyciela.

Wysokość odszkodowania z NNW

Polisę NNW wykupuje się na konkretną sumę ubezpieczenia oraz konkretne warunki umowy zawartej z ubezpieczycielem. 100 % sumy gwarancyjnej wypłacone jest w przypadku śmierci ubezpieczonego, czy też przy trwałych zaburzeniach psychoruchowych. W przypadku śmierci kilku poszkodowanych w wypadku komunikacyjnym suma gwarancyjna dzielona jest przez liczbę osób poszkodowanych.  Tak więc po ich zsumowaniu całość wynosi 100%. Np. przy polisie NNW na 10 000zł gdy śmierć w zdarzeniu NW poniosą 2 osoby a jedna dozna 100% uszczerbku na zdrowiu wówczas każdemu z poszkodowanych przysługuje po 5 000zł.

Procent uszczerbku na zdrowiu określa lekarz orzecznik towarzystwa ubezpieczeniowego. W przypadku częściowego uszczerbku na zdrowiu, odszkodowanie wylicza się za pomocą wzoru. Wygląda on następująco: (% uszczerbku na zdrowiu) x (suma ubezpieczenia). Kwoty za uszkodzenie ciała lub stały uszczerbek na zdrowiu są określone się w tabeli uszczerbku. Jest to integralna części umowy.

Wyłączenia odpowiedzialności

Ubezpieczenie NNW jak każde ubezpieczenie ma wyłączenia. Każda polisa dobrowolna jest inna i wyróżnia ją zakres wyłączenia odpowiedzialności. Są to sytuacje, w których zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności. Szczegóły znaleźć można w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Najczystszymi wyłączeniami są:

  • prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu i środków odurzających;
  • umyślne spowodowanie szkody.

Odszkodowanie po szkodzie z OC sprawcy

W przypadku zdarzeń komunikacyjnych często dochodzi do uszczerbku na zdrowiu z własnej winy. Równie często jak nie częściej pasażerowie lub kierowcy są poszkodowani z winy innej osoby. Dowiedz się więcej o wypadkach komunikacyjnych z naszego Vademecum.

Aktualizacja z 05.09.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.