fbpx

Vademecum poszkodowanego na skutek potknięcia lub poślizgnięcia

Vademecum poszkodowanego na skutek potknięcia lub poślizgnięcia

Kiedy dochodzi do poślizgnięcia się a kiedy do potknięcia?

Do potknięcia dochodzi wówczas, gdy stopa poruszającego się człowieka napotka na przeszkodę na wystający element lub zagłębienie (np. krawężnik czy dziura w chodniku) w wyniku czego noga pozostaje nieruchoma, a ciało porusza się dalej (napędzane siłą bezwładności).

Do poślizgnięcia dochodzi, gdy na śliskiej nawierzchni stopy tracą kontakt z podłożem i zaczynają się poruszać szybciej niż reszta ciała. Najczęstszymi przyczynami poślizgnięć są rozlane płyny czy oblodzenie nawierzchni np. chodnika, czy schodów.

Kiedy mogę dochodzić odszkodowania po upadku na skutek potknięcia lub poślizgnięcia?

 • gdy zostanie wyczerpana definicja potknięcia lub poślizgnięcia;
 • gdy do zdarzenia dochodzi w związku z czyimś zaniedbaniem (np. nieodśnieżeniem chodnika);
 • gdy poszkodowany posiada niezbędny materiał dowodowy zaistniałego zdarzenia oraz jego skutków;
 • gdy w związku ze zdarzeniem dojdzie do uszczerbku na zdrowiu (np. złamania).

Kiedy zrobić zgłoszenie szkody – czyli przedawnienie roszczeń?

Szkodę po potknięciu czy poślizgnięciu dobrze jest zgłosić niezwłocznie po jej zaistnieniu, aby było można jak najszybciej ustalić okoliczności zdarzenia oraz jego przyczyny. W czystej teorii zgłoszenie szkody można zrobić w ciągu 3 lat od momentu zdarzenia. Jednakże jeżeli w tym czasie poszkodowany nie wykonał dokumentacji fotograficznej lub nie miał świadków i nie wezwał karetki, a chodzik został naprawiony, dziura załatana czy rynna naprawiona (np. jako przyczyna zamarzniętego rozlewiska wody) wówczas poszkodowany nie będzie posiadał dostatecznego materiału dowodowego pozwalającego na wskazanie winnego zdarzenia.

Komu zgłosić szkodę po potknięciu lub poślizgnięciu? Czyli jak ustalić podmiot odpowiedzialny na potknięcie lub poślizgnięcie

Szkodę należy zgłosić podmiotowi opowiedzianemu za zaistniałe zdarzenie. O ile łatwo jest wskazać podmiot w przypadku poślizgnięcia w sklepie czy potknięcia na parkingu, czy schodach wejściowych do bloku, sklepu czy instytucji np. szpitala, tym bardziej pojawia się problem w przypadku potknięć czy poślizgnięć na chodnikach. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest zgłoszenie szkody do urzędu miasta czy gminy z prośbą o wskazanie właściciela danego ciągu komunikacyjnego oraz wskazaniem, w przypadku zweryfikowania przez dany podmiot, że to on jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu na danym terenie swojej polisy OC lub przekazanie zgłoszenie szkody swojemu ubezpieczycielowi.

Czy należy mi się odszkodowanie za potknięcie / poślizgnięcie?

Jeżeli do potknięcia lub poślizgnięcia doszło w związku z zaniedbaniem właściciela danego ciągu komunikacyjnego oraz zdarzenie to za skutkowało rozstrojem zdrowia, wówczas istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania np. zadośćuczynienia za ból i cierpienie.

Kto odpowiada za szkody powstałe na skutek potknięć o nierówny chodnik?

Odpowiedzialność ponosi właściciel danego ciągu komunikacyjnego, może być to gmina, miasto lub właściciel sklepu czy innej nieruchomości zlokalizowanej przy tym chodniku.

Czy odszkodowanie od sklepu, w którym się potknąłem/am lub poślizgnąłem/am jest możliwe?

Istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania od sklepu, w którym doszło do zdarzenia, jeżeli ten swym np. zaniedbaniem dopuścił do zdarzenia. Przykładowe sytuacje to np. poślizgnięcie na rozlanym oleju, zgniłym liściu kapusty czy owocu lup potknięcie np. na wybrakowanej podłodze.

Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania odszkodowania za potknięcie lub poślizgnięcie?

 • pełna dokumentacja medyczna z procesu leczenia;
 • oświadczenie świadków zdarzenia;
 • karta wyjazdowa karetki, notatka policyjna lub straży miejskiej, notatka zaistniałego zdarzenia np. sklepie;
 • zdjęcia z miejsca zdarzenia;
 • dokładny opis okoliczności zdarzenia;
 • oświadczenie o negatywnych skutkach zdarzenia;
 • oświadczenie o opiece czy dojazdach do placówek medycznych;
 • protokół powypadkowy (karta wypadku) wypadku w drodze do i z pracy;
 • rachunki i faktury potwierdzające poniesione koszty np. leczenia;
 • dokumenty pozwalające na wykazanie utraconych dochodów.

Jakie przepisy regulują odszkodowanie za potknięcie lub poślizgnięcie?

Kodeks cywilny m.in. art. 6 (ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne), art. 363 (sposoby naprawienia szkody), art. 415 (kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia) itd.;

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (obowiązki ma właściciel/zarządca nieruchomości).

Czy mogę domagać się odszkodowania z ZUS za potknięcie lub poślizgnięcie?

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS w związku z potknięcie i poślizgnięciem jest możliwe o ile do zdarzenia doszło podczas wykonywania pracy, czyli gdy zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako wypadek przy pracy i zostanie sporządzony odpowiedni protokół powypadkowy.

Jakie odszkodowanie za potknięcie czy poślizgnięcie?

Zgodnie z art. 445 § 1 kc:

 • zadośćuczynienia za ból i cierpienie;
 • zadośćuczynienia za zerwane relacje z poszkodowanym.

Art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego:

Art. 444 § 2 kc mówi, że poszkodowany może domagać się renty:

 • z tytułu niezdolności do pracy;
 • uzupełniającej;
 • na zwiększone potrzeby.

W jakim terminie od poślizgnięcia czy potknięcia można ubiegać się o odszkodowanie z polisy NW?

Polisa NW jest polisą dobrowolną i datę przedawnienia określa OWU (ogólne warunki ubezpieczenia), najczęściej są to 3 lata od momentu zdarzenia.

Czy mogę domagać się odszkodowania, jeżeli w wypadku ucierpiało moje dziecko?

Rodzić jako opiekun prawny może reprezentować dziecko w postępowaniu przeciwko ubezpieczycielowi lub właścicielowi ciągu komunikacyjnego, na którym doszło do potknięcia lub poślizgnięcia. Poszkodowany małoletni ma prawo samodzielnie poprowadzić postępowanie do 2 lat od momentu uzyskania pełnoletności, chyba że wcześniej zostanie zawarta ugoda za zgodą sądu rodzinnego.

Co to jest zimowe utrzymanie dróg i chodników?

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wskazuje zadania, których niedochowanie, uzasadnia odpowiedzialność zarządcy drogi jest to:

 • utrzymywanie jej nawierzchni, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 • wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
 • znakowanie m.in. wskazujące na występujące zimą zagrożenia.

Do zarządcy drogi należy wykonywanie szeregu czynności, których zasadniczym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu również w porze zimowej, bowiem utrzymanie drogi jest pojęciem szerokim oznaczającym m.in.:

 • odśnieżanie;
 • zwalczanie śliskości;
 • usuwanie powstających zimą ubytków w nawierzchni drogowej.

Realizując te zadania zarządca ciągu komunikacyjnego, powinien utrzymywać podlegające mu drogi w stanie wykluczającym narażenie użytkowników na wypadek.

Utrzymanie dróg, chodników i innych miejsc w okresie zimowej aury w stanie całkowitego bezpieczeństwa często ze względów technicznych jest niemożliwe do wykonania, powoduje to potrzebę szczegółowej oceny kwestii zawinienia osoby zobowiązanej do dbałości o bezpieczeństwo. Przy gwałtownych opadach śniegu, występującej gołoledzi często nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania niedogodności związanych z panującymi warunkami atmosferycznymi i nie można usunąć jednocześnie i na całym podległym terenie każdego przejawu śliskości.

Czy na miejsce zdarzenia musi przyjechać karetka i policja?

Służby porządkowe nie zawsze są wzywane na miejsce zdarzenia (poślizgnięcia czy potknięcia), nie ma obowiązku wzywania karetki czy policji, jeżeli poszkodowany jest w stanie samodzielnie dotrzeć do placówki medycznej. Jednakże wezwanie odpowiednich służb (karetka, policja, straż miejsca czy straż pożarna) oraz posiadanie notatki, w której dokładnie opisano miejsce, oraz okoliczności zdarzenia, oraz urazy ułatwią sam fakt otrzymania odszkodowania w związku z doznanymi obrażeniami.

Czy muszę mieć światka potknięcia lub poślizgnięcia?

Jeżeli na miejsce zdarzenia nie zostały wezwanie służby typu policja czy pogotowie dobrze jest, aby poszkodowany w procesie likwidacji szkody był w stanie wskazać świadka, który będzie w stanie potwierdzić okoliczności oraz przyczyny zdarzenia.

Czy muszę mieć zdjęcia z miejsca potknięcia lub poślizgnięcia?

Jeżeli na miejsce zdarzenia nie zostały wezwanie służby typu policja czy pogotowie, wówczas w protokole wyjazdowym karetki czy np. notatce policyjnej będą ujęte okoliczności zdarzenia ze wskazanie powodu wezwania karetki, czy policji. W przypadku braku dokumentu, który potwierdzałby powód o okoliczności potknięcia czy poślizgnięcia wówczas wskazana jest w trakcie likwidacji szkody dokumentacja fotograficzna miejsca zdarzenia, najlepiej z dnia i bezpośrednio po zdarzeniu.

Jak wygląda likwidacja szkody potknięcia lub poślizgnięcia?

 • zebranie dokumentacji i oświadczeń dotyczących wypadku (materiał dowodowy);
 • zgłoszenie szkody podmiotowy odpowiedzialnemu za utrzymanie danego ciągu komunikacyjnego;
 • przekazanie zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela OC podmioty odpowiedzialnego za utrzymanie danego ciągu komunikacyjnego lub likwidacja szkody przez sam podmiot w przypadku nieposiadania polisy OC;
 • korespondencja z ubezpieczycielem z uzupełnieniem brakującej dokumentacji;
 • wydanie decyzji przez zakład ubezpieczeń lub podmiot odpowiedzialny w przypadku braku OC;
 • odwołanie od decyzji / reklamacja + zgłoszenie wcześniej niezgłoszonych roszczeń;
 • analiza postępowania sądowego.

Ile twa likwidacja szkody?

Cały proces odszkodowania w związku z potknięciem czy poślizgnięciem twa zdecydowanie dłużej niż proces odszkodowania np. po wypadku komunikacyjnym, a wynika to z faktu, że zanim szkoda trafi do ubezpieczyciela OC ciągu komunikacyjnego, wymaga ona przeprocedania jej przez podmiot, do którego zostaje zgłoszona np. urząd miasta, gminy czy właściciel chodnika.

Gdy szkoda trafi do ubezpieczyciela podmiotu odpowiedzialnego za zdarzenie, jej likwidacja powinna trwać do 30 dni, od momentu odnotowania wpływu zgłoszenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Co wpływa na wydłużanie się procesu likwidacji szkody przez ubezpieczyciela?

Ubezpieczyciel może wstrzymać się z wydaniem decyzji nawet do 90 dni, jeżeli nie posiada wystarczających informacji, które potwierdzają winę swojego ubezpieczonego oraz jednoznacznie nie wskazują na poniesione obrażenia. Powód przedłużenia się procesu likwidacji szkody musi zostać udostępniony poszkodowanemu lub jego pełnomocnikowi w formie pisemnie. Decyzja natomiast musi zapaść w ciągu 14 dni od momentu otrzymania potrzebnych mu dokumentów i wiedzy.

Jak wygląda postępowanie sądowe o odszkodowanie po potknięciu lub poślizgnięciu?

 • przygotowanie pozwy;
 • złożenie pozwu w sądzie zgodnie z wartością przedmiotu sporu po dokonaniu opłat lub jednoczesne złożenie wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych;
 • wyznaczenie pierwszego terminu posiedzenie;
 • słuchanie powoda i świadków;
 • badanie przez biegłego;
 • zastrzeżenia do opinii oraz opinie uzupełniające;e
 • zamknięcie przewodu;
 • wydanie wyroku;
 • uzasadnienie;
 • realizacja wyroku lub apelacja
 • zamknięcie przewodu;
 • wyrok;
 • realizacja wyroku lub ewentualna kasacja.

Czy będę musiał / musiała zeznawać w sądzie?

Nie każde postępowanie odszkodowawcze kończy się postępowaniem sądowym. Natomiast jeżeli poszkodowany podejmie decyzję o dochodzeniu swoich praw na etapie sądowym, musi liczyć się, z tym że będzie musiał przynajmniej raz pojawić się przed sądem (na wezwanie) w celu jego słuchania, jak również będzie musiał stawić się u biegłego lekarza, który określi procent jego uszczerbku na zdrowiu lub dokona rekonstrukcji wydarzeń.

Czy muszę posiadać pełnomocnika?

Posiadanie pełnomocnika na etapie przedsądowym, jak również I czy II instancji jest niekonieczne, gdyż poszkodowany może reprezentować się samodzielnie. Jednakże biorąc pod uwagę złożoność takich spraw oraz brak specjalistycznej wiedzy raczej wpływa na niekorzyść poszkodowanego. Dlatego też warto, aby osoba poszkodowana w wyniku potknięcia czy poślizgnięcia posiadała profesjonalnego i wyspecjalizowanego pełnomocnika.

Ile kosztuje pełnomocnik w sprawie o odszkodowanie za potknięcie lub poślizgnięcie się?

Koszt profesjonalnego pełnomocnika jest uzależniony od rodzaju podmiotu, z którym poszkodowany decyduje się na współpracę tj.:

 • kancelaria / firma odszkodowawcza;
 • radca prawny;
 • adwokat;
 • prawnik.

Oraz momentu nawiązania współpracy z pełnomocnikiem:

 • zgłoszenie szkody na etapie przedsądowym;
 • reklamacja;
 • postępowanie sądowe przed I Instancją;
 • postępowanie sądowe przed II Instancją;
 • kasacja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.