fbpx

Vademecum poszkodowanego po wypadku przy pracy – jednorazowe odszkodowanie z ZUS

Vademecum poszkodowanego po wypadku przy pracy – jednorazowe odszkodowanie z ZUS

Z tytułu wypadku przy pracy pracownikowi przysługują szereg świadczenia, w tym zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz jednorazowe odszkodowanie. Poniżej najdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane przez poszkodowanych pracowników pytania dotyczące jednorazowego odszkodowania z ZUS.

Co to jest wypadek przy pracy?

Wypadek przy pracy to zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć pracownika, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności, lub poleceń przełożonych;
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy;
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia.

Co to jest jednorazowe odszkodowanie po wypadku przy pracy?

Jednorazowe odszkodowanie to świadczenie z ZUS, które pojawia się po wypadku przy pracy i przysługuje pracownikowi z tytułu uszczerbku (stałego lub długotrwałego) na zdrowiu oraz rodzinie pracownika z tytułu jego śmierci w wyniku wypadku przy pracy czy też choroby zawodowej.

Co to jest ZUS?

ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako państwowa instytucja publicznoprawna realizuje zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych. ZUS jest jednostką sektora finansów publicznych w Polsce.

Kiedy należy się odszkodowanie z ZUS?

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy (lub zapadła na chorobę zawodową), ma prawo do jednorazowego odszkodowania z ZUS, jeśli doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Protokół powypadkowy czy karta wypadku?

Gdy pracownik będący w stosunku pracy, czyli zatrudniony na umowę o pracę ulega wypadkowi przy pracy, to pracodawca jest zobowiązana przygotować protokół powypadkowy, czyli Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Osoby pracujące w ramach umowy agencyjnej, umowy-zlecenia czy umowy o świadczenie usług, po wypadku w miejscu pracy powinny otrzymać od pracodawcy sporządzoną kartę wypadku.

Kiedy poszkodowany pracownik powinien otrzymać protokół powypadkowy lub kartę wypadku?

Nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia pracodawcy o wypadku.

Co, jeżeli poszkodowany pracownik nie zgadza się z zapisami w otrzymanym protokole BHP czy karcie wypadku?

Jeżeli pracownik nie zgadza się z ustaleniami komisji powypadkowej, wówczas nie powinien podpisywać protokołu powypadkowe czy karty wypadku. W takiej sytuacji należy na piśmie złożyć swoje zastrzeżenia i poczekać na kolejny przygotowany i poprawiony dokument. Protokół powypadkowy oraz Kartę wypadku, poszkodowany powinien podpisać, wyłącznie jak zgadza się z jego zapisami.

Jakie dokumenty należy zebrać, aby ubiegać się o odszkodowanie z OC pracodawcy?

 • Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub Karta wypadku;
 • wypełniony druk OL 9 (N 9)
 • wniosek o jednorazowe odszkodowanie;
 • dokumentacja medyczna z procesu leczenia.

Na jakie odszkodowanie mogę liczyć z OC?

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, co roku (w okresie od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2018 r. wyniosło 4 585,03 zł.

Ile wynosi odszkodowanie za jeden procent (1%) stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu?

Od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 jest to 917 zł.

Ile wynosi odszkodowanie za każdy procent (1%) stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych?

Od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 jest to 917 zł.

Ile wynosi odszkodowanie z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego?

Od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 jest to 16 048 zł.

Ile wynosi odszkodowanie z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty?

Od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 jest to 16 048 zł.

Ile wynosi jednorazowe odszkodowanie w przypadku śmierci poszkodowanego w wypadku przy pracy dla żony lub męża, lub dziecka zmarłego ubezpieczonego, lub rencisty?

Od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 jest to 82 531 zł, jeżeli to odszkodowania uprawniona jest jedna osoba, czyli małżonek.

Ile wynosi jednorazowe odszkodowanie w przypadku śmierci poszkodowanego, gdy do odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek, lub dziecko?

Od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 jest to 41 265 zł. oraz 16 048 zł tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Czy rodzice (matka, ojciec) poszkodowanego, który poniósł śmierć w wyniku wypadku przy pracy, mogą starać się o odszkodowanie z ZUS?

Tak, rodzic poszkodowanego są określani jako członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek, lub dziecko, uprawniony do jednorazowego odszkodowania.

Ile wynosi odszkodowanie z ZUS, jeżeli do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego, lub rencisty?

Od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 jest to 82 531 zł oraz 16 048 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z dzieci poszkodowanego.

Ile wynosi odszkodowanie z ZUS, jeżeli obok małżonka lub dzieci uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego?

Każdemu z nich przysługuje ta kwota 16 048, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom.

Jakie świadczenia z OC pracodawcy należy się poszkodowanemu w wypadku przy pracy z winy pracodawcy oprócz jednorazowego odszkodowania z ZUS?

 • zadośćuczynienie za ból, cierpienie i rozstrój zdrowia;
 • zwrot utraconego dochodu w związku z niezdolnością do pracy;
 • zwrot za zniszczone mienie;
 • zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych;
 • zwrot kosztów leczenia;
 • renta z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy;
 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb

W przypadku śmierci poszkodowanego pracownika:

Czy należy się odszkodowanie z ZUS, jak wypadek miał miejsce w drodze do lub z pracy?

Nie, jednorazowe odszkodowanie z ZUS ma miejsce, tylko jeżeli wypadek zostanie zakwalifikowany jako wypadek przy pracy.

Jak długo będę czekać na odszkodowanie z ZUS?

ZUS w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku wyznacza termin badania przez lekarza, który wydaje orzeczenie. W orzeczeniu ustala on stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu (według ustalonej oceny procentowej) oraz sam związek uszczerbku z wypadkiem przy pracy (lub powstałą chorobą zawodową). Po wydaniu orzeczenia ZUS wydaje decyzję, od które zarówno poszkodowany, jak i ZUS może się odwołać. Cała procedura trwa średnio ok miesiąca.

Czy jeżeli wypadek w pracy miał miejsce z winy pracownika może on ubiegać się o odszkodowanie?

Jeśli do wypadku przy pracy doszło z wyłącznej winy pracownika (spowodowanego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa), to niestety nie otrzyma on z ZUS zasiłku chorobowego w wysokości 100% ani jednorazowego odszkodowania. Jednorazowego odszkodowania również nie otrzyma rodzina poszkodowanego pracownika, jeżeli wskutek wypadku poniesie on śmierć.

Czy muszę zakończyć leczenie, aby domagać się odszkodowania z OC pracodawcy?

Wniosek o jednorazowe odszkodowanie wraz z załącznikami należy złożyć w ZUSie w momencie zakończenia leczenia, chyba że całkowite wyzdrowienie nie jest możliwe (odpowiednio wskazuje to lekarz w N9 lub OL9), wówczas wniosek może został złożony w każdym momencie.

Czy odszkodowanie z OC pracodawcy wyklucza możliwość otrzymania odszkodowania z ZUS lub polisy NW i na odwrót?

Otrzymanie jednorazowego odszkodowania nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń z OC pracodawcy, ubezpieczenia grupowego czy indywidualnej polisy NW poszkodowanego lub uprawnionego do odszkodowania członka rodziny, w sytuacji, gdy poszkodowany umiera w związku z wypadkiem.

Czy mogę odwołać się od decyzji ubezpieczyciela OC?

Odwołać się od decyzji ZUS może się poszkodowany, niezależnie od tego, czy powodem odwołania będzie nieprzyznania świadczenia, czy też jego wysokość. Na odwołanie jest miesiąc od dnia jego doręczenia, chyba że ZUS nie wydał decyzji w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku o świadczenie – wówczas odwołanie możemy wnieść w dowolnym terminie.

Czy będę musiał zeznawać w sądzie?

ZUS ma 30 dni na ponowne rozpatrzenie sprawy od momentu złożenia odwołania. Jeżeli ZUS nie wydaje nowej decyzji w formie oczekiwanej przez poszkodowanego, to sprawa trafia do sądu w ustawowym terminie. Postępowanie sądowe kończy się wydaniem wyroku w I a czasem dopiero w II instancji. Etap ten wymaga, aby każdy powód (czyli osoba poszkodowana w wypadku przy pracy czy też uprawniona do odszkodowania) stawił się przed sądem w celu jego słuchania, jak również będzie musiał stawić się u minimum biegłego lekarza, który określi procentowy uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego pracownika.

Czy warto korzystać z pomocy prawnika lub kancelarii odszkodowawczej, aby odzyskać odszkodowanie?

Walka z ZUS nie należy do najłatwiejszych i wyspecjalizowany pełnomocnik jest w tym przypadku jak najbardziej wskazany. Warto podkreślić, że musi on znać podstawę prawną roszczeń, stan faktyczny, w jakich stoi poszkodowany oraz odpowiednie je połączyć za argumentować itd.

Czy pomoc prawna w sprawie o odszkodowanie wiąże się z dużym kosztem?

Koszt profesjonalnego pełnomocnika, który reprezentuje stronę poszkodowaną w sporze z ZUS, jest uzależniony od wielu czynników. Pomoc adwokata, radcy prawnego, prawnika wiąże się najczęściej z zapłatą z góry za prowadzone postępowanie, bez względu na jej efekt jest kilkaset do kilkunastu tysięcy złotych. Kancelarie i firmy odszkodowawcze działają najczęściej na zasadach prowizyjnych, czyli ich wynagrodzenie jest uzależnione od wysokości uzyskanych środków dla klienta. Jest to dobre rozwiązanie, motywujące kancelarie odszkodowawcze do wytężonej pracy, gdyż od jej efektów jest uzależnione wynagrodzenie za prowadzenie sprawy zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.